-8- 15. OPRUIMEN SLOOPTERREIN AAN DE LIGNEWEG (34e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. VASTSTELLING GELUIDHINDERVERORDENING 1988 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 17. AANPASSING BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING AAN DE S.R.W. T.B.V.: A. DE BOUW VAN 7 WONINGEN IN OOSTDAM/ BINNENVEST B. VERSTREKKEN BIJDRAGE IN DE KOPKOSTEN C. VERSTREKKEN JAARLIJKSE BIJDRAGE D. GARANDEREN GELDLENING De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 18. BEGROTINGSBEHANDELING 1989 IE TERMIJN (ALGEMENE BESCHOUWINGEN) Achtereenvolgens worden algemene beschouwingen of een samenvatting daarvan gelezen door 18.1 C.D.A. 18.2 Werknemers Partij 18.3 P.v.d.A. 18.4 V.V.D. 18.5 G.B.W. 18.6 Kruisland '78 M. Onland- van Haaren J. van de Watering C. van Re ij en C. Franken C. He ijmans M. Reijnders. (red.: de algemene beschouwen zijn als bijlage aan deze notulen toegevoegd De VOORZITTER deelt mee, dat het college zal trachten vóór 9 december a.s. schriftelijk te antwoorden, waarna op 22 december in de raadsvergadering zo nodig verder kan worden beraadslaagd. 19. RONDVRAAG (begin: D. Machielse-Schouteren) Omdat op de agenda geen naam is vermeld heeft de VOORZITTER een nummer getrokken, waardoor het eerst het woord wordt gegeven aan mevr. Machielse-Schouteren 19.1. Toezending b&w-besluitenlijst (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN heeft begin dit jaar gevraagd om de besluitenlijsten van b&w naar de raadsleden toe te zenden. Dat is toen na enige discussie toegezegd. In de vorige vergadering heeft hij dit verzoek herhaald en volgde opnieuw een toezegging. Hij heeft echter nog steeds geen lijst ontvangen. De VOORZITTER verontschuldigt zich. Er is blijkbaar iets mis gegaan, want de bedoeling was het wel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 105