-7- 11. VOTERING KREDIET AD. F.86.000,= T.B.V. VERVANGING VAN TRACTOR MET AANHANGWAGEN EN DE HOUTVERSNIEPERAAR (32e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 12. VASTSTELLING VERORDENING TOT REGELING VAN DE SAMENSTELLING, TAAK, WERKWIJZE EN GEHEIMHOUDING VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE I.V.M. VACATURE BURGEMEESTERSFUNKTIE Mevr. ONLAND-V. HAAREN meent, dat in het voorstel een onjuistheid is geslopen. In de vierde alinea wordt gesproken over twee "mogelijkheden", maar omdat beide van toepassing zijn gaat het om twee procedure-onder- delen. Voorts vermeldt het voorstel, dat de fractievoorzitters een exem plaar van de brief van de minister, d.d. 19 april 1983, hebben ontvangen, maar haar is de brief niet ter hand gesteld. De VOORZITTER antwoordt, dat de verordening de procedure omschrijft en dat deze daarin duidelijk is aangegeven. De heer V. REIJEN heeft een opmerking t.a.v. de samenstelling van de vertrouwenscommissie. Met nadruk stelt hij, dat het hier niet om personen gaat, maar om de dubbele vertegenwoordiging van de partijen, die wet houders leveren. Informatie "in den lande" heeft hem geleerd, dat het ge bruikelijk is, dat elke fractie één vertegenwoordigder heeft, terwijl meestal de commissie onder onpartijdige leiding van de loco-burgemeester staat. Hij vraagt wat de beweegreden is om beide wethouders in de commis sie te benoemen. Probleem is, dat er nu twee fracties zijn, die onderling van gedachten kunnen wisselen, hetgeen door de zwijgplicht voor de andere leden niet mogelijk is. De VOORZITTER antwoordt, dat de wethouders in de commissie worden gedacht, omdat zij deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de gemeente en die inbreng van groot belang is. Overigens beslist de raad over de samenstelling en wil hij zich daarin niet mengen. Mevr. V.D. WATERING lijkt het niet zoveel verschil uitmaken of er één fractie meer is met twee leden in de commissie. De heer HAGE heeft geen bezwaar en acht de wethouders capabel om zitting te nemen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 13. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN KOM STEENBERGEN (HOEK WILHELMINASTRAAT-JULIANASTRAAT) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 14. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK (NIEUW CROMWIELSWEGJE) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 104