m -6- 9. VERKOOP 1050 m2 GROND MET OPSTAL AAN VAN MERRIENBOER B.V., TE KRUISLAND De heer REIJNDERS is voorstander van het zoveel mogelijk hanteren van eenheidsprijzen. Vorige vergadering is op het industrieterrein in Steen bergen ruim 10.000 m2 grond voor f.30,= verkocht en nu wordt in Kruisland f. 34,gevraagd, omdat de uitbreiding van de Reinierpolder op dat bedrag zal uitkomen. Bovendien vindt hij die prijs voor de onderhavige verkoop erg hoog, gezien de opgelegde voorwaarden, waartoe zelfs de mogelijkheid behoort, dat de eerste vijf jaar niet gebouwd mag worden. Hij had het beter gevonden om, zolang de uitbreiding in Steenbergen nog niet aan de orde is, dezelfde prijs als dit jaar ook in Kruisland aan te houden. Tenzij kan worden aangetoond, dat verhoging met f.4,redelijk te noemen is De heer HAGE heeft met de transactie op zich geen moeite, maar in de commissie heeft hij opgemerkt, dat koper nog wel aan zal zien of hij bouwen. Dat zal wel afhankelijk zijn van de economische situatie. Daarom zal als voorwaarde moeten worden gesteld, dat de grond niet mag worden doorverkocht. Andere bedrijven zullen zich op het aan te leggen bedrijven terrein moeten vestigen. De VOORZITTER vindt dit een niet haalbare en ongebruikelijke voorwaar de. Koper kan immers ook na bebouwing en na jaren zijn bedrijf verkopen. Voorts is er een bouw- en hinderwetsvergunning nodig, waardoor een zekere regulering t.o.v. de omgeving mogelijk is. Hij ontraadt het voorstel van de heer Hage. In antwoord op de vraag van de heer Reijnders stelt hij, dat b&w als uitgangspunt hebben gekozen de prijs, die nieuwe industriegrond naar voorlopige berekening zal gaan kosten. Het industrieterrein is vol en de uitbreiding komt op f.34,= per m2 uit. De heer REIJNDERS blijft moeite houden met deze stelling, want dit betekent meten met verschillende maten. Hij stelt voor om de grondprijs op f.30,= vast te stellen, dezelfde prijs als vorige maand nog voor verkoop van industrieterrein werd gehanteerd. Wethouder OOMS wil opmerken, dat hij verschillende malen contact met koper heeft gehad en hij weet, dat de heer van Merrienboer bijzonder gelukkig is met dit stuk grond en de vraagprijs. Van toepassing is hier zeker het gezegde "Buurman's grond is maar éénmaal te koop". In dit licht bezien is de grondprijs voor de heer van Merrienboer een koopje en hij is dan ook graag met de prijs akkoord gegaan. De heer IJZERMANS vraagt of koper in latere instantie bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van de grondprijs. Wethouder OOMS ontkent dit. Mevr. ONLAND-V.HAAREN meent, dat koper over de prijs niet te klagen heeft want in feite betreft het woningbouwgrond. De heer REIJNDERS heeft geen contact met koper gehad, maar handhaaft zijn voorstel op gronden van het gelijkheidsbeginsel, dus uit principe. De heer HEIJMANS steunt dit voorstel. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders, waarbij M. Reijnders en A. Heijmans geacht wensen te worden te hebben gestemd tegen de verkoopprijs van f.34,= per m2 10. VESTIGING ZAKELIJK RECHT T.B.V. N.V. WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ NOORD WEST BRABANT AAN DE DINTELOORDSEWEG De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 103