-4- Iedereen mag op de openbare weg parkeren en dus kan het zijn, dat iemand zijn auto niet vóór of vlakbij zijn woning kwijt kan. Aan de omwonenden is onderzoek naar uitbreiding van parkeerplaatsen toege zegd Spreker begrijpt niet de opmerking, dat in het verleden serieuze klachten niet als zodanig zijn beschouwd. Ook nu zijn er klachten bij waar een vraagteken achter te plaatsen is. B&W wachten daarover eerst de adviezen af. Natuurlijk zullen voorwaarden worden gesteld, die de hinder ingevolge de Hinderwet zoveel mogelijk beperken. Het verkeersaanbod zal waarschijnlijk moeilijk tot een voorwaarde kunnen leiden. De heer VAN REIJEN erkent, dat hij zich een procedure mengt, maar net zoals hij destijds t.a.v. de camping en de bootjeshaven in De Heen pleitte voor overleg met de bewoners, hetgeen in de proce dure niet paste, geeft hij vooraf de mening van zijn fractie. Hij wil niet het risico lopen om na het verlenen van de vergunning bij het geven van commentaar het verwijt te krijgen, dat hij daar eer der mee had moeten komen. Hij vreest, dat ook in dit geval, zoals in De Heen, de kwestie bij de Raad van State zal belanden. De VOORZITTER antwoordt, dat dat de regels zijn en juist de rechtszekerheid van de burger hem de weg naar hoger beroep opent. Hij heeft geen bezwaar tegen opmerkingen en meningen, maar wel tegen het stellen van voorwaarden, waaronder b&w wel of niet ver gunning mogen verlenen. Dat is in strijd met de wet. Hij zal wel de hartekreet overnemen, dat het college aan alle aspecten van deze zaak voldoende aandacht zal besteden en streeft naar zoveel moge lijke tevredenheid van alle betrokkenen. Daarbij is natuurlijk 100% onmogelijk haalbaar. De heer VAN REIJEN is blij met deze toezegging, ook dat er overleg met de bewoners zal plaatsvinden, want hij heeft begrepen, dat de hoorzitting nogal eenzijdig verliep. De VOORZITTER heeft t.a.v. het te voeren overleg alleen bedoeld om te bezien of uitbreiding van parkeerplaatsen nodig en mogelijk is. Daarbij komt dan ook aan de orde of dit voor rekening van de ondernemer, de gemeente of gezamenlijk moet komen. Dit staat los van de Hinderwetprocedure. T.a.v. het niet serieus nemen van klachten haalt de heer VAN REIJEN het voorbeeld aan van iemand, die in 1986 een brief heeft geschreven, daarop een antwoordkaartje ontving, maar daarna nooit meer iets gehoord heeft. De VOORZITTER heeft ook tijdens de hoorzitting meegedeeld dit een vervelende zaak te vinden. Dit zal nog worden uitgezocht. De heer IJZERMANS weet, dat een bewoneer zich grote zorgen over de chlooropslag maakt. Hij heeft in de commissievergadering een spoedig onderzoek gevraagd naar een juiste opslag en een juiste hoeveelheid De VOORZITTER antwoordt dat alles op korte termijn wordt be keken en gerapporteerd. Als niet aan de geldende voorwaarden wordt voldaan zal direct worden opgetreden. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel B. MEDEDELINGEN (red: geven geen reden tot op- of aanmerkingen)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 101