-3- 1. OPENING De VOORZITTER heet alle aanwezigen van harte welkom, vooral de belang stellenden op de publieke tribune en de vertegenwoordigers van de pers. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 1988 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vast stelling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN A. INGEKOMEN STUKKEN A.V.l. Actie V.B.V. t.a.v. schoolroutes (C. Franken) De heer FRANKEN is het met het college eens, dat de scholen een taak hebben t.a.v. de oversteekplaatsen en verkeerslassen, maar zij kunnen geen 30 km. borden op schoolroutes aanbrengen. Dat laatste was de bedoeling van zijn vraag en daarbij denkt hij aan het door de scholen overleg plegen met de gemeente. B&W zullen dan standpunt moeten bepalen. De VOORZITTER antwoordt, dat er sprake is van een kringetje, waarin wordt rondgedraaid. In de verkeerscommissie is dit onderwerp meermalen uitvoerig besproken. Zo er al sprake moet zijn van borden, dan gaat het om adviesborden. Het lijkt hem beter om dit punt opnieuw in de verkeerscommissie aan de orde te stellen. De heer FRANKEN is het hiermee eens, waarbij dan tevens het oordeel van b&w bekend is. A.V.9. Overlast sportcentrum v. Glymesstraat (C. v. Reijen) De heer VAN REIJEN stelt, dat hoewel zijn fractie weet, dat het verlenen van een hinderwetvergunning een zaak van b&w is, zij zich toch in de kwestie heeft verdiept. Zijn fractie heeft met beide partijen gesproken en aan de hand daarvan zijn er in de commissie gemeentewerken vragen gesteld. Gezien het antwoord van het college denkt hijdat een nieuwe vergunning een vereiste is voor het voortbestaan van de sportschool. Deze levert enerzijds een stukje werkgelegenheid en anderzijds voor een aantal mensen sportieve recreatie. Deze elementen pleiten voor instandhouding, maar gegeven is ook, dat nogal wat omwonenden overlast ondervinden. Een aantal klachten zijn z.i. zeker gegrond en dienen serieus genomen te worden, in ieder geval serieuzer dan in het verleden. Daarom wil zijn fractie er nu al voor pleiten, dat vóór dat het college ver gunning verleent de omwonenden een ongestoord woongenot wordt ge garandeerd en dat in de vorm van op te leggen voorwaarden. Lukt dit niet dan zal geen hinderwetvergunning moeten worden afgegeven. De VOORZITTER wijst er op, dat de heer van Reijen zich in een procedure mengt, die niet des raads is. Hij heeft geen problemen met het doen van uitspraken in de raad, maar bepalen of er een hinderwetvergunning wel of niet mag worden verleend is onjuist en doet niet ter zake. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden en thans beraden diverse instanties zich over de te geven adviezen. Uit de hoorzitting, die volgde op de ter inzage legging van de concept-vergunning, is gebleken, dat er een aantal zaken zijn, die omwonenden irriteren. Niet alles zal door het stellen van voor waarden te ondervangen zijn. Met name het parkeren is zo'n punt.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 100