gemeente Steenbergen NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van 8 januari 1981 in de bejaardensociëteit "d'Ouwe Stempel" om 19.00 uur aanwez1g A. J,MDerksen CW.Hoendervangers C.F.J.Ooms M.N.G.Baten J.H.van Eek H.G.van Elzakker DGHage A.J.He i jmans L.G.van de Kar M.P.C.van Meer A.W.M.van Nispen-Aarden M.A.FHOn 1 and-van Haaren C .HRademakers E.J.van Riessen J.van Sch i11, afwezig met kennisgeving wegens ziekte: A.Adr iaansen voorz i tter wethouder wethouder secretar1s perstr i bune publi eke tri bune 4 personen 12 personen red.:LK typ.:GG INHOUD: b 1 z 1Open i ng 2a.Vaststel 1ing notulen openbare vergadering d.d. 13-11-1980 2b.Vaststel 1ing notulen openbare vergadering d.d. 11-12-1980 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 4. a. Vaststelling begrotingen 1981 b. Vaststelling investeringsstaat 1981 1. Algemene beschouwingen 2e termijn 2. Beantwoording door B&W 3D i scuss i e 5» Aankoop 54 m2 grond van dhr.Helmons, Corneliusstr.40,Stb. 5a.Aankoop van het pand Westdam 26 6. Verkoop 17 m2 grond gedempte Ligne aan dhrJ.Wesdorp, Doorne dijkje 66, Steenbergen 7. 1. Intrekking begrotingsposten van het gem.woningbedrijf over 1980 2. Liquidatie gem.Woningbedrijf 8. Machtiging burgemeester en wethouders tot het in 1981 sluiten van vaste geldleningen tot een bedrag van 14.400.000,== 9. Machtiging burgemeester en wethouders tot het aangaan in 1981 van: 1. kasgeld1 eningen2. rekening-courantovereenkomsten; 3. omwisse ling van kasgeld1 eningen en rekening-courantovereenkomsten 10. Machtiging tot het aangaan van kasgeld1 eningen boven de kasgeld norm tot een bedrag van 5.000.000,== voor de periode 1 januari t/m 31 maart 1981 11 15 19 20

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1981 | | pagina 1