gemeente Steenbergen 2d.:LK ypGG Notulen van de openbare vergadering van de raad op 17 januari 1980 om 19.00 uur in Bejaardensociëteit "d'Ouwe Stempel" aanwezig:A.J.M.Derksen, voorzitter C.W.Hoendervangers CFJOoms H.G.van Elzakker MN G Baten M.P.C.van Meer A.JAdr iaansen J.H.van Eek L.G.van de Kar A.W.M.van Nispen-Aarden M.A.F.H.Onland-van Haaren C HRademakers E.J.van Riessen J.van Schi11 M.van Vossen A.J.Heijmans P.A.van Leest, secretaris pub!i eke tr i bune: 19 personen 3 5 7. Machtiging burgemeester en wethouders tot het in 19Ö0 sluiten van vaste geldleningen tot een bedrag van 12.500.000,== 8. Machtiging burgemeester en wethouders tot het aangaan in 1980 van: 1kasgeld1 en i ngen 2reken i ng-courantovereenkomsten 3. omwisseling van kasge1d1 eningen en rekening-courantovereenkomsten 9- a. Wijziging algemeen ambtenarenreglement b. Wijziging uitkering vrijwillig vervroegd uittreden 10. Votering crediet voor inbouw van rolstoel lift in gemeentehuis (10e wijzbegr1980) 11. Wijziging "Algemene Salarisverordening, 1979" INHOUD: b 1 z 1 Open i ng 2. Vaststelling notulen openbare vergaderingen van 6 en 20 dec.1979 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen k. Aankoop 2.50.10 ha.bouwland van de heer CH Rademakers, Roo- sendaalseweg A8, Kruisland (3e wijzbegr1980 5. Verkoop grond aan de gedempte Ligne aan de heer A.Mulders, Doorne dijkje 5ASteenbergen 6. Vaststelling maximum-crediet in rekening-courant voor 1980 met de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1980 | | pagina 1