gemeente Steenbergen van de openbare vergadering van de raad op 11 januari 1979 om 19-00 uur in Bejaardensoci√ęteit "d'Ouwe Stempel" Kaaistraat 21, Steenbergen aanwezig: A. J.MDerksen JEveraert, AJJansen b. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 9 nov 1978 c. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 dec 1978 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 4 4. Bepaling straatnamen in De Heen 1"Schutbocht" 2. "Hooidijk" 5. Bespreking nota van het dagelijks bestuur van het streek- gewest westelijk noord-brabant in het kader van de georganiseerde bezinningsronde 6. Aankoop 43 ca. grond van AJIJzermansOostdam 30 te 5 Steenbergen (strookje grond achter de woningen Molenweg 122 en 124) 7. Vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke regeling van het gemeenschappelijk archivariaat 8. Vaststelling "Verordening tot 11e wijziging van het Alge meen Ambtenarenreglement, 1968" (optrekking aantal minimum verlofdagen) Notulen A. J.Adr iaansen M.N.G.Baten j.H.van Eck A. JHe ijmans CW. Hoendervangers L.G.van de Kar A.W.M.van Nispen-Aarden MA. FHOn 1 and-van Haaren C.F.JOoms C.H.Rademakers Jvan Schi1t M.van Vossen P.van Leest, afwezi g met kennisgeving: E.J.van Riessen, voorz1tter wethouder wethouder secretar1s redLK typ.:GvG INHOUD: blz. 1Open i ng 3 2. a. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 12 okt 1978

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1979 | | pagina 1