gemeente Steenbergen Notulen red.LK typ.:GH van de openbare vergadering van de raad op 19 januari 1978 om 19.00 uur in de raadzaal aanwezi g: M.CGHerbers A. JJansen, CW.Hoendervangers J.C.Bakx JEveraert A. JHe i jmans L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer CF.JOoms J.A.van Poppel CHRademakers Jvan Sch i11 CA.van Ti 1 brug D.C.F.Vogel aar P.A.van Leest, voorzi tter wethouder wethouder secretar i s N H 0 U D b 1 z. 1Open i ng 2. Nieuwjaarswens 3. Vaststelling notulen openbare vergadering 10nov77 k. Vaststelling notulen openbare vergadering 30nov77 5. Vaststelling notulen openbare vergadering 8dec77 6. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 7. Diverse aankopen grond van de NV Centrale Suikermij. ter regulering van eigendomsverhoudingen (3e wi jz. begr. 1978) 8. Aankoop 163 m2 grond van de fa. Gebr.van Rooy t.b.v. de realisatie van de hoofdontsluiting van het bestemmingsplan Noord-Oost (6e wijzbegr1978 AD en 3e wijzbegr1978 GB) 9- Aankoop 105^ m2 grond van Mangnus en van der Heijden b.v. (5e wijz.begr.1978 AD en 2e wijz.begr1978 GB)

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1978 | | pagina 1