gemeente Steenbergen Notulen van de openbare vergadering van de raad op k augustus 1977 om 19-00 uur in de raadzaal aanwezigMr.J.M.van der Meer, A. J .Jansen JCBakx JEveraert C. W. Hoendervangers L.G.van de Kar A. JHeijmans C.A.de Klerck M.P.van Meer CF.JOoms J.A.van Poppel C HRademakers J .van Schi11 CA.van Ti 1 burg P.A.van Leest, afwezig (met kennisgeving): M.CGHe rbers D.C.F.Vogel aar voorz1tter wethouder secretar1s wethouder INHOUD: 1Open i ng 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 23 juni 1977 3- Behandeling ingekomen stukken en mededelingen k. Bepaling straatnamen in Kruisland 1. bestemmingsplan 't Hoogje 2. gebied.voorma 1ig voetbal terrein blz. 5. Verkoop grond aan de gedempte Ligne aan de heer P.P.Tak, Doornedijkje 36 Steenbergen te 6. Votering crediet voor het bouwrijpmaken van het voormalig sport veld aan de Gr.Engelbrechtstraat te Kruisland t.b.v. realisering van het bestemmingsplan 111't Hoogje" (80e wijz.begr. AD 1977 en 8e wijz. begr.Gem.Grondbedrijf 1977) 7. Vaststelling van het bestemmingsplan "Woonwagencen trum 1976" 8. Aanvragen, aanvaarden en doorbetalen van rijkslening en rijksbijdrage voor te bouwen 37 w.w.w. door de Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen (75e wijzbegr1977)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 1