-14- de aankoop van de molen in Kladde. De VOORZITTER antwoordt, dat de effectuering van de aankoop, nl. vervangende woning- en atelierbouw in handen van een andere gemeente ligt» De oorspronkelijke plannen werden door Monumenten zorg te modern en grootschalig bevonden. De contacten worden ech ter voortgezeto De SECRETARIS voegt hieraan toe, dat de gemeente Halsteren voor de bouw een art. 19-procedure heeft aangespannen. De huidige eigenaar zoekt thans naar een andere tijdelijke huis vesting, die mogelijk tot aanpassing van de ontbindende verkoop voorwaarde kan leiden. Het is nu afwachten op de tijdelijke huisvesting in Kladde, die afhankelijk is van het doorgaan van een verhuizing. Daarnaast speelt het probleem van de nieuwbouw, die, gelegen vlak bij de molen, sober moet zijn. Echter de aard van het gebouw, dat toch ook een atelier moet be vatten, verdraagt zich daar moeilijk mee. 2. aanpassing kleding- en rijwieltoelage gemeente-personeel (C.Hoen- dervangers De heer HOENDERVANGERS wijst op de reeds lang geldende bedra gen van 100,== en 84,==, respectievelijk voor gebruik van kleding en fiets door gemeente-personeel t.b.v. de dienst. Hij dacht, dat deze toelagen in geen verhouding meer staan tot de werkelijke onkosten. De VOORZITTER zegt toe dit ter b&w-vergadering te brengen. 3. afschaffing presenteren rookartikelen LvdKar De heer VAN DE KAR stelt voor om het presenteren van rook artikelen door de gemeente tijdens de commissie-en raadsvergaderin gen in het vervolg af te schaffen» De VOORZITTER is daar geen voorstander van. Men moet ieder voor zich het wel of niet roken zelf uitmaken. Het niet meer presenteren vind hij strijdig met de gastvrijheid van de gemeente. De heer HOENDERVANGERS deelt de mening van de voorzitter» De heer VAN TILBURG, zelf niet roker zijnde, heeft met het roken door anderen ook wel eens moeite, maar vindt het voorstel van de heer van de Kar toch te ver gaan. Wel wil hij op de rokers een beroep doen rekening te houden met de niet-rokers. Zoals andersom ook moet. De VOORZITTER geeft deze suggestie graag door. De heer .VAN DE KAR sluit ach aan bij de woorden van de heer van Ti 1burg» 4. verbetering kruispunt Markt Kruisland (C.Rademakers) De heer RADEMAKERS informeert naar de stand van zaken t.a.v. de verbetering van dit kruispunt» In de verkeerscommissie is deze kwestie behandeld en gunstig beadviseerd. De VOORZITTER antwoordt, dat inderdaad dit probleem met de provincie, politie en Veilig Verkeer Nederland is besproken» Voor de beoordeling en uitvoering is uiteraard enige tijd nodig. Het betreft een provinciale weg, dus de provinciale waterstóat moet beslissen en uitvoeren. Men stelde zich echter positief op. De heer VAN DE KAR heeft na afloop van de vergadering met de vertegenwoordigers van de provincie o.a. het kruispunt bezocht. Men stond positief t.o.v. de suggestie van de verkeerscommissie.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 99