-13- Daardoor zal waarschijnlijk het subsidie per deelnemende gemeente tot de helft worden verminderd. De heer VAN TILBURG stelt, gezien het speciale doel, voor om het bedrag te voteren en aan b&w de juiste toekenning te dele geren. Wethouder JANSEN acht dit juist, omdat dan de vereniging wellicht het volle bedrag zou kunnen claimen. Overigens kan een en ander op korte termijn opnieuw aan de orde worden gesteld. 26. Toekenning éénmalig extra-subsidie ad.f 5.000,== aan de Stichting Dorpshuis Kruisland i.v.m. vernieuwing interieur koffiekamer De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 27. Toekenning subsidie van 25.600,== aan de Kerkvoogdij Ned.Herv.Gemeente in kosten voorzieningen t.b.v. jeugdwerk (71e wijziging begroting A.£.1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 28. Verhoging subsidie met 542,50 aan Stichting Jeugdservice Steenbergen t.b.v. kinderverenging "De Notenkrakers" te Notendaal De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 29. Verhoging subsidie Kerkvoogdij Ned- Herv.Gemeente Steenbergen t.b.v. restauratie toren N.H.Kerk (59e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 30. Vernieuwen daken van woningen Stads- hi 11 en 1 t/mll (oneven) (63e wijz.begr.1977 en 2e wijz.be- groGem.Woningbedrijf) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 31. Rondvraag A. schriftelijk geen B. mondei i n g (begin J.van Schilt) 1. voortgang aankoopprocedure Kladse Molen (J.v.Schilt) De heer VAN SCHILT vraagt naar de stand van zaken t.a.v.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 98