-12- 21. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Stichting Katho lieke Steenbergse Scholen voor uitbrei ding van de Gummarusschool met 2 semï- permanente lokalen Aanvulling, gegeven in CIE FINANCIEN: "Aangezien de neutraal bijzondere school de lokalen van de Kleine Wereld niet in gebruik zal nemen, kunnen deze na ontrui ming door de kleuters, door de Gummarusschool in gebruik wor den genomen." De VOORZITTER deelt mee, dat het advies van de inspecteur van het lager onderwijs inmiddels is ontvangen. De inspectrice van het kleuteronderwijs heeft hier nu geen taak meer. Wethouder JANSEN verklaart, dat door de nieuwe ontwikke lingen in het voorstel, 1e alinea, de zinsnede "nadat de neutraal bijzondere school deze lokalen heeft ontruimd" vervalt. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het gewijzigde voorstel. 22. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de neutraal bijzon dere school "De Nieuwe Veste" voor aan schaffing van leer- en hulpmiddelen voor een 8e lokaal De VOORZITTER deelt mee, dat het advies van de inspecteur inmiddels is ontvangen. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 23. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Stichting Katho lieke Steenbergse Scholen voor aanschaf fing van meubilair voor de Gummarusschool i.v.m. uitbreiding van het aantal leerlin gen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 24. Vaststelling jaarrekening 1976 van de Openbare Uitleenbibliotheek op r.k. grondslag te Steenbergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 25. Toekenning subsidie van 1.725,== aan de Sportver.voor gehandicapten voor Fijnaart e.o. D.S.O. (69e wijziging A.D.1977) De VOORZITTER deelt mee, dat bSw, op verzoek van de burgemeester van Fijnaart, dit agendapunt voorlopig willen afvoeren. Overleg tus sen de gemeente Fijnaart en D.S.O. heeft er toe geleid, dat het te kort vermoedelijk aanzienlijk kan worden teruggebracht.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 97