-11- 16. Afwijzen van het verzoek van het ge meentebestuur van Sint Phi 1ipsland tot wijziging van de gemeenschappe lijke regeling voor het kanaalschap "De Eendracht" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 17. Toekenning éénmalig extra-subsidie van 4.500,== aan Wit-Gele Kruis Kruisland voor het groot-onderhoud van het wijk- gebouw (72e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 18. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Stichting Ka tholieke Steenbergse Scholen voor de 1e inrichting van de nieuwe permanen te kleuterschool in Steenbergen-Zuid Wethouder JANSEN deelt mee, dat in het voorstel een fout is ge slopen. In de laatste zin dient in plaats van "hoger" gelezen te wor den "lager". De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 19. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de neutr0bijz„ school "De Nieuwe Veste" voor uit breiding van de school met 2 semi- permanente lokalen Aanvulling, gegeven in CIE FINANCIEN: "Hierbij wordt opgemerkt, dat "De Kleine Wereld" door de Gummarus- school tijdelijk gebruikt zal worden en dat de inspecteur liefst de gemeenschapsruimte niet in gebruik wil laten nemen." De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 20. Votering crediet van 24.035,== t.b.v. verlenen medewerking aan het Bestuur van de neutr.bijz.school "De Nieuwe Veste", Steenbergen i.v.m. aanpassen schoolplein De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 96