-10- acht hij veel te zwak uitgedrukt en daarom is een beslissing van de raad in de vergadering van nu z.i. gewenst. Hij weet, dat inmiddels de omwonenden zijn benaderd i.v.m. mogelijke overlast. Hij wil graag weten hoe lang dit kan duren, want de tijd dringt, met name t.a.v. de in dienstneming van de L.T.S.-ers. De heer RADEMAKERS kan alleen maar het betoog van de heer Hoen dervangers onderschrijven, vooral omdat de werkgelegenheid zo'n be langrijke rol speelt. Ook in de commissie ruimtelijke ordening is reeds meermalen gepleit voor een aanpassing van het onderdelenplan kom Kruisland, waardoor een wat soepeler beleid mogelijk wordt. Hij hoopt, dat spoed wordt betracht zodat het mogelijk wordt derge lijke bedrijven voort te zetten. Vooral in deze tijd moet hieraan extra aandacht worden besteed. De VOORZITTER antwoordt, dat hetgeen beide spreker opmerken ook uitgangspunt van bSw is. In het verleden werden nogal eens eigen voorschriften omzeild. Op de duur kan dat niet langer; de mensen worden kritisch, terecht, en het is zaak om de hand te houden aan de geldende bepalingen. De enige mogelijkheid is het veranderen van de bestemming en dat langs de wettelijke weg. De thans in gang gezette onderhandelingen behoren daartoe. De opstelling van de heer Jacobs en het verloop van de hoorzitting zullen bepalend zijn. Daarna kan de artikel 19 proce dure worden ingezet. De heer HOENDERVANGERS vraagt hoeveel tijd dit alles zal gaan kosten. De VOORZITTER kan hierover moeilijk iets zeggen. De heer HOENDERVANGERS ziet nog de mogelijkheid bij het afsluiten van contracten met de leerlingen. Dat kan pas gebeuren als de fa. Ja cobs zekerheid heeft. De VOORZITTER acht dit een argument om haast te maken, niet om de wet op zij te zetten. Hij zegt alle mogelijke spoed toe. De heer RADEMAKERS meent, dat ook de Hinderwet van toepassing is. Hij vraagt of de geplande hoorzitting ook met die wet te maken heeft. De VOORZITTER antwoordt, dat beide aspecten tijdens de hoorzitting aan de orde komen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel De VOORZITTER. schorst om 20.15 uur de vergadering ter afneming van het défilé van de door R.T.C.De Fatuur georganiseerde avondvierdaagse. Om 20.18 uur heropet de VOORZITTER de vergadering. 15. Votering crediet van 8.000,== t.b.v. aanvulling kleding en materialen vrijwillige brandweer (70e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 95