-9- De heer RADEMAKERS heeft niet de bedoeling gehad om een vereniging met de kerk te vergelijken. Hij is blij met de suggestie om uitvoering met DACW-subsid ie te bewerkstelligen» Wethouder HERBERS wijst er op, dat in Kruisland niet zoals in Steen bergen, de noodzaak bestaat de begraafplaats over te nemen» Wethouder JANSEN wil opmerken, dat er ook de mogelijkheid bestaat om het object aan te melden als W.S.W»-objectAan der gelijke buiten objecten bestaat nogal eens behoefte» Hij adviseert om hierover con tact op te nemen met de afdeling sociale zaken» De heer RADEMAKERS zal beide suggesties aan het kerkbestuur ovei brengen. De VOORZITTER verklaart, dat als zich in Kruisland dezelfde om standigheden voor gaan doen als nu in Steenbergen de gemeente natuur lijk bereid is de wet .te volgen en de Kruislandse begraafplaats over te nemen. De heer VAN DE KAR maakt hieruit op, dat oplossingen van het pro bleem niet alleen liggen op het gebied van DACW-subsidiëring en WSW-uit- voering, maar ook in die van een eventuele overname. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 12. Votering crediet van 150.000,== t.b.v. de opstelling van een kom- en een struktuurplan (67e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel» 13. Verklaring, dat worden voorbereid: 1. de 1e part»wijz.van het plan in onderdelen Zuid I, 1965 (omgeving Van Bredastr/Franseweg) 2. de 1e part.wijz.van het bestemmingsplan Steenbergen- Zuid, 1974 (scholencomplex Magnoliastraat en afbouw Montenaken) 3. "Bestemmingsplan David van Orliënstraat e.o." 4. "Bestemmingsplan De Heen" 5. "Bestemmingsplan Kruispoort e.o»" De SECRETARIS deelt mee, dat b&w t»a.v» onderdeel 4, het bestem mingsplan De Heen, bij nader inzien de werking willen beperken tot het gebied buiten de bebouwde kom. Dit om te voorkomen, dat al voor de ge ringste verbouwing bij gedeputeerde staten een verklaring van geen be zwaar moet worden aangevraagd» De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het gewijzigde voorstel» 14. Afwijzen van een beroep door de fa. Jacobs, Lange- weg 6 te Kruisland ingediend tegen een geweigerde bouwvergunning De heer HOENDERVANGERS vindt dit een droevige zaak, omdat de direc te werkgelegenheid in Kruisland er mee gemoeid is» Als de uitbreiding t»b.v» opslag en afwerking niet doorgaat betekent dit, dat hij niet in staat zal zijn om een aantal dit jaar afgestudeerde L.T.S.-ers in dienst te nemen. Hij ziet graag op korte termijn de bestaande belemmeringen wegge nomen en maakt dan ook bezwaar tegen de laatste zinsnede in het voor stel, die slechts uitgaat van de bereidheid om dat te overwegen. Dit nu

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 94