-8- 9. Niet uitvoeren raming 107e wijziging begroting 1976 (dekking kosten bouw jeugdcentrum Krui sland) De heer RADEMAKERS informeert naar de wijze van finan ciering. Wethouder JANSEN antwoordt, dat dat geschiedt via het opnemen van een lening, waarvan de kosten in de exploitatie moeten worden opgenomen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel» 10. Voorlopige vaststelling: jaarrekening 1973/74 gem.Woningbedrijf jaarrekening 1974 gem.Grondbedrijf jaarrekening 1974 Vleeskeuringsdienst Gemeenterekening 1974 De heer EVERAERT spreekt er zijn voldoening over uit, dat er een overzicht van verschillen tussen begroting en rekening aan het voorstel is toegevoegd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel. 11. Afwijzing verzoek van het Kerkbestuur van de H.Georgius te Kruisland om subsidié voor verharding van de paden van het r.k. kerkhof Opmerking CIE GEMEENTEWERKEN: "De heer RADEMAKERS kan zich moeilijk met het advies aan de raad verenigen» Hij acht het niet juist, dat een kerkbe stuur niet gesteund wordt, terwijl de gemiddelde vereniging zonder meer subsidie verkrijgt. Temeer daar men ze in feite nooit hoort over geldelijke bijstand, acht hij hier het ver lenen van een subsidie op zijn plaats» De heer RADEMAKERS wordt gewezen op het feit, dat ook een kerkbestuur een dergelijk project kan aanmelden bij de DACWo" De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w:~ "Wij hebben er moeite mee om een kerkgenootschap te ver gelijken met een "gemiddelde vereniging"» Juist de kerkgenoot schappen hebben zich steeds erg gereserveerd opgesteld ten aan zien van het aanvaarden van gelden uit de overheidskassen. Er zijn duidelijke voorbeelden, uit andere landen, waar een derge lijke financiële binding geleid heeft tot een ongewenste af hankelijkheid van de kerk van de staat. Hoewel dit voor het thans aan de orde zijnde geval wel wat zaar klinkt, geldt het principe toch wel onverkort en onze gehele wetgeving gaat ervan uit, dat de kerk, ook financieel, onafhankelijk is van de over heid. Met deze gedachte op de achtergrond lijkt het ons toch wel mogelijk, dat het Kruislands kerkbestuur, door een vereen voudigde constructie, de kosten terugbrengt tot een zodanig peil, dat geen bijdrage uit de overheidskas nodig is»"

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 93