-6- Er is een concept-enqueteformulier ontworpen, dat men graag aan bSw en de gemeenteraadsleden wil voorleggen. De praktische verwerking geeft echter problemen en daarbij is de hulp van het gemeentelijk apparaat onmisbaar,, Het gaat er thans om of de raad in principe bereid is daadwerkelijke en financieel een bijdrage te leveren» De heer HOENDERVANGERS voegt hieraan toe, dat de bezor ging, althans voor een groot deel, door het comité kan plaats vinden» Probleem is, dat niet met één uitnodiging per ge zin kan worden volstaan, omdat de meningen uiteen kunnen lopen. Voor een eerlijke aanpak zou elke kiesgerechtigde moeten kunnen deelnemen. Voor dit adressenbestand is het comité echter op de gemeente aangewezen» Wethouder HERBERS staat wel achter de gedachte inspraak, maar vreest, dat de inwoners het eigenlijk weinig interesseert wie zij als burgemeester zullen krijgen, als "het maar een flinke vent is, die de belangen van Steenbergen goed behartigt". De keuze van de politieke kleur zal al moeilijk genoeg zijn, om dat de P.v.d.A. en het C.D.A. bijna evenveel stemmen behaalden, tenzij men de z»g. "rechtse" en "linkse" stemmen bij elkaar op tel t. De heer HOENDERVANGERS merkt op, dat het comité zich uit sluitend bezig wil houden met de enquete» De profilering is een zaak van de raad. Overigens kan een partijman een heel goede objectieve burgemeester zijn. Dat wordt in de praktijk volop be wezen. in het comité hebben niet alleen politieke partijen ver tegenwoordigers; ook onafhankelijke belangstellenden maken er deel van uit. Wethouder HERBERS is niet tegen het geven van inspraak,maar wijst er op, dat uiteindelijk toch in Den Bosch en Den Haag beslist wordt. Zowel in Oudenbosch als in Oosterhout is er een burgemees ter gekomen van een andere politieke kleur als men in de pro fielschets wenste. Bovendien gaat het niet alleen op de politieke richting, maar b.v» ook om karaktereigenschappen. Wethouder JANSEN wil opmerken, dat het aanschrijven van al le kiesgerechtigden - en dat zijn er 9000 - een kostbare zaak is. Zo bedragen de porto-kosten alleen al ongeveer 3.000,==. Daar bij komt evt» de portvrije terugzending, tenzij men de formulie ren op diverse punten kan inleveren. Hij stelt voor om op één formulier alle gezinsleden gelegenheid te geven hun mening ken baar te maken. De heer EVERAERT verklaart, dat suggesties als thans door wethouder Jansen gedaan, uiteraard ook tijdens de vergadering van het comité zijn geuit en besproken. Men is er nog niet he lemaal uit en wil daarover met de gemeente graag overleggen. Nu wordt alleen gevraagd om principiële medewerking, om daarna pas in goede samenspraak te bezien wat en hoe kan worden opgezet.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 91