-5- 6» riolering ged. Molenstraat-Molenweg e.o. (L.v.d.Kar in cïe fin.) VRAAG: "De heer VAN DE KAR zou t.a.v» de riolering van een deel van de Molenstraat, Molenweg e.o. gaarne de visie van gemeente werken vernemen» De bewoners hadden nl» verwacht dat de sloten gedempt zouden worden." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Wat betreft de riolering langs de Molenstraat te Kruisland is de visie van gemeentewerken door ons overgenomen en door ons aan de raad voorgesteld. Dat voorstel is aanvaard. Die visie, en dus ook ons voorstel en Uw besluit, gingen ervan uit, dat de bron van het kwaad zou worden aangepakt, nl» het ongezuiverd lo zen van afvalwater op de sloot langs die weg» Dempen van die sloot was daarbij niet aan de orde." De heer VAN DE KAR vreest, dat er bij handhaving van dit standpunt een moeilijke periode zal volgen. Al 5 jaar is er door de bewoners gevochten om verwijdering van de sloten. Spreker acht het een onhoudbare situatie om in de bebouwde kom langs de weg en huizen sloten te handhaven. De belanghebbenden hebben unaniem verklaard niet verder met de gemeente te zullen onderhandelen en dus ook de akkoordverklaringen niet te zullen ondertekenen, ten zij de sloten zullen verdwijnen» De VOORZITTER neemt hiervan kennis en zal deze kwestie in bSw aan de orde stellen. De volgende vergadering zal verslag worden ui tgebracht» 9. egalisatiefonds bouwgronden De heer RADEMAKERS wil benadrukken, dat het niet zijn bedoe ling was het plan 111t Hoogje" tegen "Noord-Oost" uit te spelen. Het ging hem er om het ontstaan van grote verschillen, zoals in het verleden, te voorkomen» Hij vraagt attentie voor dit aspect. Wethouder JANSEN merkt op, dat steeds grond tegen kostprijs is verkocht, waardoor op de duur grote verschillen kunnen ont staan» Daarom is gekozen voor een prijs, mede gebaseerd op de marktwaarde, waardoor geen extreem lage noch hoge prijzen kunnen gelden. De overschotten, die mogelijk uit de relatief goedkopere gronden komen, kunnen dan worden benut om te hoge prijzen of prijzen, die niet door het Ministerie worden aan vaard, te compenseren. Overigens gebeurtdit thans in de praktijk ook al en stemt het overeen met de bedoeling, die de heer Rade makers met z-ij n idee heeft. De heer RADEMAKERS verklaart, dat hij daar dan geen bezwaar tegen heeft. 10.inspraak profielschets nieuwe burgemeester De VOORZITTER stelt de betreffende brief, die aan de raads leden is uitgereikt ter discussie. De heer EVERAERT meent, dat bekend is dat via een bericht in de Staatscourant de sollicitatie naar het burgemeesterambt in Steenbergen is opengesteld en ook, dat het gebruikelijk is dat de commissaris der koningin t.z.t. de gemeenteraad naar zijn mening over de toekomstige burgemeester zal vragen» Een aantal mensen heeft het idee opgevat om ook de bevolking gelegenheid te geven suggesties te doen. Gisteravond vond er een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers o.a» van de plaatselijke V.V.D», P.v.d.A. en C.D.A» Men vond het wel be langrijk, dat de bevolking haar mening aan de gemeenteraad bekend kan maken.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 90