3. Gemeentelijke accommodaties Als ik aan kretologie zou doen, zou ik 1976 het "jaar van de accommo daties" willen noemen. Er zal in de Steenbergse historie wel geen jaar aan te wijzen zijn, waarin in een zo omvangrijke mate, zowel naar aantal als in geld, tot allerlei voorzieningen werd besloten of tot stand gebracht. Ik noem ze: - bouw nieuwe 12-klassige basisschool in Zuid - uitbreiding van de basisschool aan de Stadshillen - uitbreiding van de kleuterschool "De Parkrakkers" - uitbreiding basisschool Kruisland - verbouw voormalige Gumma russchool t.b.v. TCS en jeugdwerk - aankoop pand kade t.b.v. definitieve voorziening jeugdwerk - bouw bejaardensociëteit - kleedgebouwen sportpark Seringenlaan - materialenberging zwembad t.b.v. De Meermin - kantine c.a. tennispark - kleedgelegenheid en kantine sportpark Kruisland - jeugdgebouw Kruisland - verb 1ijfsruimte K.P.J. - gemeenschapshuis "De Vaert" Het zal U duidelijk zijn, dat een dergelijke veelheid van grote objecten beslist niet elk jaar kan worden gehaald, technisch niet, maar ook financieel niet. Dat dit in 1976 wel lukte, was, omdat geprofiteerd kon worden van enkele werkgelegenheidsprogramma's en doordat enkele verfijningsregelingen op grond van de "Wet op de financiële verhouding" voor Steenbergen bijzonder gunstig ui tvielen. Omdat er op dit terrein nog een aantal verlangens ter tafel liggen - de finitief jeugdgebouw, uitbreiding De Stelle, gebouw voor Scoutifig - zal, van wege de beperktheid der middelen, bij de nog te nemen beslissingen degelijk afgewogen moeten worden tegen andere verlangens, willen we een tè eenzijdige belangenbehartiging voorkomen. De behandeling van de U aangeboden Investerings staat is voor die afweging een goede gelegenheid. De vele kantines, ontmoetingsruimten, gemeenschapshuizen e.d. die gedu rende de laatste jaren tot stand zijn gekomen hebben een nieuw probleem doen ontstaan, nl. de verhouding tussen die vaak met overheidsmiddelen tot stand gekomen of door de overheid gesubsidiëerde instellingen tot de particuliere horeca-bedrijvenDe overheidsdeel name in de Stichting en/of de exploitatie kosten kan concurrentievervalsend werken en daarom is het moeilijk om de grens te trekken wat nu wel en wat nu niet in die kantines en gemeenschapshuizen ka worden toegelaten. Het gaat dan vooral over de zgn. bruiloften en partijen. Bij de in voorbereiding'zijnde regeling inzake de normering van de subsidies voor de gemeenschapshuizen, bij welke voorbereiding ook de Financiële Commis sie uit Uwe raad zal worden betrokken, zou ook die kwestie kunnen worden be trokken. Leidraad daarbij zou kunnen zijn het onlangs getroffen gentleman's- agreement tussen CRM, als overkoepeling van de sociaa1-culturele instellingen en de landelijke horeca-organisaties Overigens zou ik in dit verband toch ook nog een beroep willen doen op het plaatselijk verenigingsleven. De gemeenschap getroost zich bijzonder zware offers om de verenigingen goede accommodaties te geven. Het lijkt me niet overdreven om van de verenigingen te vragen die accommodaties goed te behe ren, zuinig te exploiteren en niet voor allerlei kleinigheden een beroep op

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 9