1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen (red.: w.o. 11 personen op de publieke tri bune) van harte welkom. Spreker deelt mee, dat de heren Heijmans en Vogelaar wegens vakantie verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. Voorts zal ook dit jaar het défilé van de avondfietsdriedaagse tijdens deze raadsvergadering plaatsvinden. Het goedvinden van de raad wil hij de vergadering dan even schorsen om gezamenlijk het défilé te kunnen afnemen. Tenslotte stelt hij voor om een ingekomen stuk te behandelen, dat vandaag is ontvangen en i.v.m. de vergadering gisteravond van het betreffende werkcomité niet eerder kon worden ingediend. Het betreft het geven van inspraak bij de pro fiel schetsing van de nieuwe burgemeester, waarmee wel enige haast geboden is wil het effect kunnen sorteren. 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 april 1977 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 12 mei 1977 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept. 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen I. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. II.MEDEDELINGEN 3. afkoop rijksbijdragen in stichtinqskosten gemeenschapshui zen (van Poppel Th cie financiën) VRAAG: De heer VAN POPPEL informeert of de afkoopsommen van de rijks bijdragen in de stichtingskosten in mindering worden gebracht op de investeringen of worden gereserveerd en de rente van de reser ves worden aangewend ter gedeeltelijke dekking van de jaarlijkse subsidie. De heer VAN DEN KIEBOOM acht beide mogelijkheden aan vaardbaar, doch een beslissing hieromtrent is nog niet genomen." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b£w: "Wanneer voor een bepaald object, dat nog niet is afgeschreven, door derden bijdragen worden betaald, ligt het o.i. voor de hand om die te gebruiken voor afschrijving op de restant-boekwaarde. Wij zullen in het geval van de gemeenschapshuizen ook in die geest handelen."

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 89