t -3- 20. Votering crediet van 24.035,== t.b.v. verlenen medewerking aan het Bestuur van de neutr.bijz.school "De Nieuwe Veste", Steenber gen i.v„m0 aanpassen schoolplein 21. Verlenen principiële medewerking 12 aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen voor uitbreiding van de Gumma rus school met 2 semi-permanente lokalen 22. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de neutr0bijz.school "De Nieuwe Veste" voor aanschaffing van leer- en hulpmiddelen voor een 8e lokaal 23. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Steen bergse Scholen voor aanschaffing van meubilair voor de Gummarusschool i.v.m. uitbreiding van het aantal leerlingen 24. Vaststelling jaarrekening 1976 van de Openbare Uit leenbibliotheek op rok. grondslag te Steenbergen 25. Toekenning subsidie van 1.725,== aan de Sportvereniging voor gehandicapten voor Fijnaart e.o. D.S.O. (69e wijziging begroting AD 1977) 26. Toekenning éénmalig extra-subsidie ad. 5.000,13 aan de Stichting Dorpshuis Kruisland i.v.m, vernieuwing interieur koffiekamer 27« Toekenning subsidie van 25.600,== aan de Kerkvoogdij Ned.Herv.Gemeente in kosten voorzieningen t.b.v. jeugdwerk (71e wijziging begroting 1977) 28. Verhoging subsidie mej: 542,50 aan Stich.ting Jeugservice Steenbergen t.b.v. kinderver."De Notenkrakers" Notendaal 29. Verhoging subsidie Kerkvoogdij N„H.Gemeente Steenbergen t.b.v. restauratie toren N.H.Kerk (59e wijziging begroting 1977) 30. Vernieuwen daken van woningen Stadshillen 1 t/m 11 (oneven) (63e wijziging begr.1977 en 2e wijziging begr.G.V/oningbedr.) 31. Rondvraag A.schri ftelijk geen B.mondeiing 1. voortgang aankoopprocedure Kladse Molen (J.v.Schilt) 2. aanpassing kleding- en rijwiel toelage gem.personeel 14 (Co Hoendervangers 3. afschaffing presenteren rookartikelen (L.v.d.Kar) 4. verbetering kruispunt Markt Kruisland (C.Rademakers) 5. verkoop binnenterrein Plataanstr/lepstr(C.de Klerck) 15 32 o S1 u i t i n g I

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 88