gemeente Steenbergen i Notulen red.LK typ.:GH van de openbare vergadering van de raad op 23 juni 1977 Om 19.00 uur in de raadzaal aanwezi gMr.J.M.van der Meer, M.C.G„Herbers A.J.Jansen, J.C.Bakx J.Everaert C.W.Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer C.F.J.Ooms J.A.van Poppel C.H.Rademakers J.van SchiIt C.A.van TiIburg P.A.van Leest, afwezig (met bericht van verhindering) A. J.Hei jmans D.C.F.Vogel aar voorzi tter wethouder wethouder secreta ri s INHOUD 1. Opening 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 apri1 1977 3. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 12 mei 1977 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 5. Afwijzing ve'rzoek fa. H.Koopmans en Zn, West 10Lange- weg 8 om vergoeding van door woonwagenbewoners veroor zaakte schade 6. Verkoop woning Dinteloordseweg 13, Steenbergen 7. Verkoop 522 m2 grond aan JAM Hendrikx, Etten-Leur +237 m2 grond aan P.Huijsmans, Steenbergen 368 m2 grond aan THF van Koppen,Den Hoorn 8. Verkoop 2.941 m2 grond aan de Stichting Regionaal Woningbezit t.b.v. de bouw van 12 w.w0w. aan de Langeweg te De Heen bl z.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 86