i _14_ 6. egalisatie grondprijs over gehele gemeente (C.Rademakers De heer RADEMAKERS ziet graag de volgende vergadering ant woord op zijn al eerder gestelde vraag t.a.v. de egalisatie van verkoopprijzen van bouwgronden over de gehele gemeente. 25. Sluiting De VOORZITTER sluit om 2Qo06 uur de vergadering met het ge- brui kei i jke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23 juni 1977. de voorzitter. de secretaris

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 85