B. monde ting (begin: C.de Klerck) 3. bouw kerncentrales (C.Hoendervangers) De heer HOENDERVANGERS zou aan de raad voor willen leggen de nijpende kwestie: "kerncentrales en alles wat daar verband mee houdt". De heer EVERAERT deelt mee, dat de commissie ruimtelijke ordening van het Streekgewest zich hiermee reeds bezig houdt. Hij stelt voor om dit advies af te wachten en dat daarna bSw de raad om zijn standpunt vraagt. De VOORZITTER vindt dit een juiste gang van zaken. Dergelijke belangrijke kwesties kunnen beter gebundeld worden aangepakt en bestudeerd, alhoewel hij de bezorgdheid van ieder individueel burger, dus ook van elk raadslid, kan begrijpen. Hij stelt voor om de vraag van de heer Hoendervangers aan het Streekgewest voor te leggen. De heer HOENDERVANGERS kan met deze procedure instemmen. Wethouder HERBERS is het er mee eens om de gewestelijke com missie ruimtelijke ordening in te schakelen. Omdat het zo'n in gewikkeld materie betreft vraagt hij of deze commissie over spe cialisten op dit punt beschikt. Hij maakt zich geen illusie en wijst er op, dat bestuurders leken zijn, die deskundigheid om te oordel en mi ssen De heer EVERAERT is het daar helemaal mee eens, maar stelt daarentegen, dat in politieke organen nu eenmaal geen of weinig specialisten zitten. Ook van een gemeenteraad en van een commissie worden er aanhoudend uitspraken verwacht over allerlei zaken, of men specialist is of niet. Namens de burgers moeten er keuzen worden gedaan. Zo weet de raad, dat hij nooit specialist kan zijn op elk onderwerp, waarover hij moet beslissen. Toch kan de raad nooit zeggen:"ik weet het niet". Er wordt een "ja" of "neen" verwacht. 4. voetgangersoversteekplaats Mol enstraat/Mr.Mol straat (L.v.d.Kar) De heer VAN DE KAR heeft gisteren na de interessante en vruchtbare dagvergaderïng van de verkeerscommissie met de provin ciale waterstaat, rijkspolitie en veilig verkeer nederland, met ambtenaren van de provinciale waterstaat de oversteekplaats voor schoolkinderen bij de Meester Molstraat nog eens bekeken. Inder tijd bleek dit niet mogelijk, maar bij waarneming ter plaatse is een oplossjng geschetst, welke hij na de vergadering zal over hand i gen 5. benoeming CHoendervangers tot tijdelijk wethouder (C.Rademakers) De heer RADEMAKERS wil op de benoeming van de heer Hoender vangers tot tijdelijk wethouder nog eens terugkomen. Naar zijn mening is er weliswaar strijd gevoerd, maar dat op een eerlijke manier. Hij wenst de heer Hoendervangers geluk met zijn benoeming en dat "sans rancune".

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 84