I 0 -11- 18. Overdracht 2.936 m2 grond aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen i.v.m. bouw kleuterschool en gymnastieklokaal bij de St.Gumma- russchool De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 19. Verlening principiële medewerking aan het Bestuur van het Ge sticht van Opvoeding en Onderwijs te Dongen t.b.v. aanschaffing van schoolmeubelen en leer- en hulpmiddelen Pi us-X-school De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 20. Votering crediet van 800,== t.b.v. aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor de Fatimaschool te De Heen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 21. Votering crediet van 3.750,== i.v.m. uitbreiding uitleentijd van Bibliobus te Kruisland De heer EVERAERT vraagt of er recentelijk nog pogingen zijn onder nomen om de bus ook naar De Heen te dirigeren, dit omdat destijds de aanvraag daartoe is afgewezen omdat er geen tijd beschikbaar was. Men zou denken, dat die er nu wel is. Wethouder JANSEN wil de reactie op het ingediende verzoek eerst afwachten De VOORZITTER zegt toe om als dit wat lang uitblijft persoon lijk bij de P.B.C. te informeren» De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 21a. a. Votering crediet van 60.000,== voor het verlenen van een bij drage in de kosten van een clubhuis voor Voetbalvereniging Sport club Kruisland b_. Garantie voor een geldlening, groot f 60.000,==, te sluiten door Voetbalvereniging Sportclub Kruisland (vaststelling 60e wijziging begroting 1977) De VOORZITTER stelt voor om dit voorstel aan de agenda toe te voegen. Omdat er bouwtijd mee gemoeid is, terwijl de overeenstemming eerst gisteravond tot stand kwam, wordt behandeling tijdens deze ver gadering gewenst. DE RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot toevoeging aan de agenda. De VOORZITTER leest vervolgens het voorstel voor» De heer VAN MEER vraagt of de bijdrage ineens ad„ 60.000,== extra wordt gevoteerd of in mindering komt op het in 1976 gevoteerde crediet van 282.000,==. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 82