i -10- 15. Votering aanvullend crediet t.b.v. bijkomende voorzieningen begraafplaats Nassaulaan (vaststelling 56 e wijziging begroting 1977) De heer VAN TILBURG is blij met de totale opknapebeurt van de begraafplaats. Dit is hard nodig, omdat in het verleden reden was voor ergernis en schaamte over de toestand. De VOORZITTER wil niet nalaten te stellen, dat de eigena resse financieel niet bij machte was om een dergelijke investe ring te doen. De heer VAN TILBURG wil verklaren hierop niet te hebben ge doeld. De heer DE KLERCK zou graag willen komen tot afsluiting van de begraafplaats met bepaalde openingstijden, zodat voorkomen wordt, dat het kerkhof als speelterrein gebruikt wordt. De VOORZITTER zal deze suggestie doorgeven. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. Aanwijzing A.J.H.M.Mannaerts, arts te Steenbergen, tot gemeen telijke lijkschouwer De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 17. Aanvragen, aanvaarden en doorbetalen van rijkslening en rijks- bi jdrage voor te bouwen 12 woningwetwoningen door de Stichting Regionaal Woningbezit te De Heen (41e wijziging begroting 1977) tevens beraadslaagd over verstrekking notulen vergaderingen S.R.W.B. aan raad en verstrekking hypothecaire leningen door S.R.W.B.) Opmerking CIE FI NAN CI EN "a_. de heer HOENDERVANGERS zou het op prijs stellen, indien de verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de Stich ting Regionaal Woningbezit, welke verslagen, naar hem bekend is, aan B&W worden toegezonden, bij de irgekomen stukken van de raad beschikbaar zouden komen; b_. de heer HOENDERVANGERS verzoekt B&W te bevorderen, dat de Stichting Regionaal Woningbezit in overweging zal nemen of het mogelijk is aan kopers van premïewoningen een lening te verschaffen uit middelen van de Stichting." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Inzake bovenstaande vragen zullen wij ons richten tot het Bestuur van de Stichting Regionaal Woningbezit met de vraag of tegen verstrekking, ook aan de raad, van de notulen bezwaren bestaan De gedachte inzake eventueel te verstrekken hypothecaire leningen zullen wij overbrengen." De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 81