aft Spreker vervolgt: "Deze verantwoording, mijnheer correspondent of Partij Van de Arbeid, hoe ik het noemen moet, hebben wij iedere vier jaar af te leggen aan onze kiezers, want die bepalen dan wel of we het goed gedaan hebben of niet." De heer HOENDERVANGERS stelt, dat wat de heer Jansen zegt, natuur lijk zonder meer waar is. Met alle respect voor de correspondent moet hij toch zeggen, dat deze toch nog niet voldoende ingewerkt is in de ma terie zo die gegroeid is. Men kan niet van vandaag op gisteren een po litieke situatie, die in 50 jaar zo gegroeid is, eensklaps veranderen. Er zal wel wijziging in de politieke samenstelling gaan optreden, maar hij is het met wethouder Jansen eens, dat een dergelijke publikatie niet had moeten geschieden. De VOORZITTER is met deze laatste opmerking heel erg gelukkig. Wethouder HERBERS acht journalistieke scholing van de betrokken correspondent gewenst. De VOORZITTER stelt aan de orde schriftelijke stemming voor de benoe ming van een tijdelijk wethouder. Alscommissie van stemopneming wijst hij aan de heren van Tilburg en Everaert. De heer VAN TILBURG deelt mee, dat zijn uitgebracht vijftien stemmen, waarvan op de heer Hoendervangers: 10 stemmen de heer Vogelaar 5 stemmen De VOORZITTER concludeert, dat de heer Hoendervangers is benoemd. De heer HOENDERVANGERS verklaart de benoeming te aanvaarden. Hij wil dank brengen aan degenen,die de benoeming mogelijk hebben gemaakt. Hij zal proberen de taken van wethouders zo veel mogelijkte verlichten door als een goed assistent te fungeren. Voor alle vóór- en tegenstemmers zal hij blijken te zijn een collegiaal raadslid. 11. Autokostenvergoeding wethouders en secretaris (vaststelling 53een 5wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorste] 12. Verstrekken geldlening keurmeester (vaststelling 51e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel. 13. Aangaan van een gemeenschappelijke regeling "Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel 14. Toevertrouwen tweetal belangen aan het Streekgewest Westelijk Noord- Brabant a. studie openluchtrecreatie F. organiseren en financieren bevolkingsonderzoek baarmoeder halskanker De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 80