-8- ken, wens ik hier los van de landelijke politiek, aan een tijdelijk af spiegelingscollege mee te werken van 1600 man van de Arbeiderspartij, 1300 man van de S.B.P. en 800 man van de Onafhankelijke Partij. De antecedenten van de heer Hoendervangers zijn bekend. Hij is een volslagen autodidact, een man die door zelfstudie en cursussen 20 jaar lang de beleidslijnen in deze gemeente onder de knie heeft gekregen. Ik vind, dat de uren en dagen, die door hem aan het belang van Steenbergen zijn besteed, thans met een zetel aan de bestuurstafel dienen te worden gehonoreerd. Mijnheer de voorzitter, men kan in deze raad en in de kerkeraad van Welberg een hele Piet lijken, en zich als zodanig voordoen zonder ooit iets te hebben gepresteerd. Zo'n figuur is de heer HoBndei vangers niet. Voor de wielen, recht toe recht aan. Vandaar dat ik hoop, dat hij,tijdens de naar ik hoop korte burgemeester loze periode, mede aan de bestuurstafel de dringende zaken zal kunnen behartigen." De heer HEIJMANS voelt er behoefte aan om de heer Vogelaar candï- daat te stellen. Als redenen hiervoor voert hij aan, dat deze bijna vijf en twintig jaar lang een goed raadslid is gebleken. Daarvan is hij bijna 16 jaar voorzitter van de commissie gemeentewerken. De heer RADEMAKERS spreekt als volgt: "Tot voor kort was het niet mijn bedoeling om een stemverklaring af te leggen, doch verschillende uitlatingen van de fractieleider van de Werknemerspartij en van de P.v.d.A. noodzaken mij nu het volgende te zeggen Ik voel behoefte om een candidatuur van de heer Vogelaar te steunen en wel om de volgende redenen: 1. In de vorige raadsvergadering werd een enkele candidaatstel1ing voor bestuurslid voor Waterschap West-Brabant als ondemocratisch aangemerkt door onze gehele raad. 2. Werd in de pers door uitlatingen van werknemersfractieleider en P.v.d.A. de rechter vleugel van onze raad besticht van gekonkel en handjege- klap, terwijl gewoon normale besprekingen zijn gevoerd, waarvan wij het verslag gerust durven publiceren. 3. Zijn er t.a.v. de boeren in onze raad belastende en bezwarende verkla ringen geuit. Deze hebben misschien betrekking op toestanden van vroe ger, de verhoudingen in onze raad hebben nooit aanleiding gegeven tot deze contrasten. 4. Ik vind, dat wanneer de krantenknipsels van het standpunt van de P.vd.A. aan onze ter inzage liggende stukken worden toegevoegd, wij ook het recht hebben nu onze gedachten hier in de raad naar voren te brBngen. Ik rechtvaardig daarom een candidaatstel 1 ing en steyrc de candidatuur van de heer Vogelaar, omdat ik in hem een kundig man zie,'Sis voorzitter van gemeentewerken de meest aangewezen persoon is om de heer Herbers als wethouder van gemeentewerken op te volgen." De heer VAM DE KAR onderschrijft de woorden van de heer Rademakers en voegt hieraan toe, dat voor de candidatuur van de heer Vogelaar des te meer reden is, omdat deze heeft verklaard na deze zittingsperiode niet meer in de gemeenteraad te zullen terugkeren. Omdat hij derhalve geen re kening behoeft te houden met een achterban is neutraliteit in optreden ge waarborgd. Wethouder JANSEN verklaart er geen behoefte aan te hebben een stem verklaring af te leggen. Hij wil alleen ernstig protesteren tegen de be titelingen, die de correspondent van De Stem t.o.v. alle raadsleden, met uitzondering van de fractie Werknemerspartij, vandaag heeft geuit door te stellen, dat "de rest allemaal maar fraais is en onder de naam van Steenbergse Belangen Partij of hoe dat fraais allemaal mag heten de politiek hier bedrijft." De raadsleden hebben geen verantwoording af te leggen tegenover hun achterban.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 79