-7- 8. Vestiging zakelijk recht ten laste van gemeente-eigendommen t.b.v. de 380-KV~hoogspanningsleiding Geertruidenberg-Borssele De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 8a. Aanbieding gemeenterekening 1974 De heer EVERAERT zou graag een inzicht hebben in de mate van af wijking van de rekening ten opzichte van de begroting over dat jaar. Het gaat hem vooral om grotere verschilpunten, die aanvankelijk niet werden verwacht. Wethouder JANSEN zegt een dergelijk overzicht toe. De rekening met stukken liggen vanaf nu ter inzage. 9. Verlaging raming kosten kasgeldrente (vaststelling 48e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 10. Aanwijzing van een vervangend wethouder i.v.m. pensionering burgemeester per 1 december 1977 De heer BAKX stelt namens de fractie van de Werknemerspartij de heer Hoendervangers candïdaat. De heer EVERAERT voelt zich, gezien krantepublikaties, waarin aan houdend de naam van de Werkgroep Toekomst wordt genoemd, verplicht tot stemverklaring. Feit is, dat zijn werkgroep best een wethouder wil leve ren, als er een andere stembusuitslag was geweest. Aangezien de Werk nemerspartij 2 x zo groot is als de daarop volgende fracties, waarvan een de Werkgroep Toekomst is, vindt hij, danzijn fractie alleen daarom al de candidatuur Hoendervangers dient te steuen. Wethouder HERBERS spreekt als volgt: "Vorige maand is besloten bij Uw vertrek een tijdelijk 3e wethouder te benoemen. Ook onze fractie is overtuigd, dat hierdoor een normale voort gang van zaken wordt gediend. De S.B.P» heeft overwogen, dat voor deze overbrugging van taken zeker 5 leden uit deze raad in aanmerking zouden kunnen komen. Wanneer ik na rijp beraad tot een selectie kom en ik hoop, dat mijn fractiegenoot dhr. Ooms mij kan volgens, al is hij dit niet verplicht, dan komt de heer Hoendervangers op de 1e plaats voor be noeming in aanmerking. Mijn persoonlijke redenen zijn als volgt. Hoewel ervaren en bekwaam en met voldoende talent heb ik 16 jaar lang elke 4 jaar na de verkiezingen het aanbod van de fractieleider van de Arbei derspartij om samen met de S.B,P. een afspiegelingscollege te vormen, af geslagen. Wanneer U, mijnheer de voorzitter, 1 december dit college ver laat en ook ik er volgend jaar uit stap, dan kan ieder in de gemeente met lede ogen zien, wat met saamhorigheid, overleg en energie in die jaren tot stand is gebracht. Bovendien hesft dit college de las niet leeg gezogen en is Steenbergen op financieel gebied een der meest gezonde, ge meenten in West-Brabant, ik hoop daar bij Uw afscheid gedetailleerd op terug te komen. Maar nu terzake. Nu de heer Hoendervangers voor de 5e maal zijn candidatuur aan de S.B.P. heeft gesteld en hetgeen to be or not to be voor de tandem Herbers-Jansen is, zou de heer Hoendervangers het terecht als een grove belediging opvatten als 1 hij-met 1600 man arbeidspotentieel achter zich - thans door mij bewust zou worden gepasseerd. Dit doe ik niet, dit wil ik niet en dit kan ik niet. Hoewel het eind mei anders kan uitpak-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 78