6. Aankoop pand Wouwsestraat 54 van mevr. J.M.Krebbekx-Wezenbeek i.v.m. realisering van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Komontslui ting" De heer HOENDERVANGERS ziet het als wenselijk na te gaan of ook naastgelegen panden dienen te worden aangekocht. De VOORZITTER neemt deze suggestie graag ter overweging over. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor ste 1 6a. Aankoop 35 ca grond van C.Reuvers, Brooijmansdreef 22, Steenbergen i.v.m. verleggen Brooijmansdreef De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel. 6b. Aankoop boederij '"t Hoogje" van A.JPLodiersRoosendaa1seweg 76A, Kruisland i.v.m. realisering van het bestemmingsplan IMt Hoogje" De VOORZITTER vraagt, verwijzend naar zijn opmerking bij de opening, of de raad het met de toevoeging van dit punt eens kan zijn. De heer EVERAERT heeft daar tegen, normaal gesproken, bezwaar,maar gezien de urgentie gaat hij akkoord. De RAAD gaat met de toevoeging van dit voorstel aan de agenda akkoord en besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel De heer RADEMAKERS is verheugd met deze beslissing, zodat, zij het op 't nippertje, toch het bouwrijpmaken van 't Hoogje voortgang kan vinden. 7. Aanvaarden recht van overpad door het Gesticht van Opvoeding en Onderwijs te Dongen dis bestuur van de Pius-X-school te Welberg t.b.v. toegang gemeenschapshuis "De Vaert" Opmerking CIE GEMEENTEWERKEN: "Hoewel de COMMISSIE met het voorstel akkoord gaat, wordt door de heer Everaert gevraagd of de grondregulering en het bijbehorende aan passende straatwerk ten behoeve van de Pius-X-school spoedig kan plaats vinden." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Het door de heer 'EVERAERT bedoelde straatwerk is in het programma van dit jaar opgenomen." De heer .EVERAERT heeft zijn vraag gesteld, omdat het gesticht deze acties als ontbindende voorwaarden heeft gesteld. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 77