a -5- Wethouder HERBERS wijst op de hoge kosten, die het dempen van de sloten met zich brengt. Voor de gemeente zou dan voor het gehele object een jaarlijkse last van 20.000,== op te brengen zijn. De heer VAN DE KAR herhaalt zijn enige vraag. Daarbij gaat het hem er om, dat als het onmogelijkheid blijkt de sloten te verwijderen, hiervan de belanghebbenden overtuigd moeten kunnen worden. Als de pro vincie zich in die zin uitspreekt, dan ziet hij aanleg van een riole ring als thans gepland niet uitvoerbaar. Het zijn huizen van 60 t/m 80 jaar oud en de fundering daarvan is daarop niet berekend. De bewoners verkeren volkomen in het ongewisse over mogelijk daaruit voortvloeiende schade. Daarom kunnen zij niet meewerkenen daarom ook zijn vraag. Het is duidelijk, dat daaraan verbonden is een pleidooi om de provincie te bewegen de sloot te verwijderen c.q. dit toe te staan. Het gaat om 6 won i ngen. De VOORZITTER zegt een overzicht toe en begrij.pt, dat het de heer van de Kar vooral om resultaat gaat. 4. overlast opwaaiaid zand in zwembad VRAAG in cie financiën: "De heer VAN TILBURG verzoekt maatregelen, die bewerkstelligen, dat bezoekers van het zwembad minder hinder zullen ondervinden van op waaiend zand. In het verleden werd daarover nogal geklaagd." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "De klachten hebben zich vooral vorig jaar voorgedaan vanwege de abnormale droogte. Indien daaraan behoefte zou ontstaan, zullen wij de nodige voorzieningen treffen ter voorko ming van dit euvel." De heer VAN TILBURG voegt hieraan toe, dat de enige beschutting, die bestond uit de bosscfw tussen ruitercentrum/tennisbaan en het zwembad inmiddels ook verwijderd is. Het risico is dus nog groter geworden. Overigens hoeft er geen sprake te zijn van abnormale droogte om al wegwaaiend zand te hebben. Het gaat hem niet alleen om de hinder, maar ook om de zuiveringsinstallatie van de bassins, die gemakkelijk defect kunnen raken met alle gevolgen van dien. De VOORZITTER zal er de aandacht op vestigen. 4. Aankoop van de panden Poststraat 8 en 10, Steenbergen van de heer A.CHS1is-Bom, Middelharnis De heer EVERAERT is bijzonder blij met dit voorstel. Hij hoopt, dat snel de mogelijkheden voor renovatie zullen worden uitgeprobeerd. Deze proef is belangrijk voor vele andere panden in Steenbergen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel 5. Aankoop grond van de B.V.Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goede ren te Steenbergen De heer EVERAERT vraagt naar de herkomst van de aankoopprijs ad.ƒ2,28. Wethouder JANSEN antwoordt, dat dit bedrag is samengesteld uit de oor spronkelijke aankoopprijs van 1,==, vermeerderd met de rente daarover. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 76