1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom (w.o. 21 personen op de publieke tribune). Hij deelt mee, dat de heer van Tilburg i.v.m. een vergadering van het Sociaal Fonds wat later aanwezig zal zijn. Voorts maakt hij melding van een verzoek van b&w om een tweetal punten alsnog aan de agenda toe te voegen, omdat anders, gezien de belangrijkheid, toch een spoedeisende vergadering nodig zou zijn. 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 april 1977 De VOORZITTER deelt mee, dat, zoals de raad reeds is bericht, de notulen wegens ziekte van de notulist, niet tijdig gereed konden zijn. 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen I. Ingekomen stukken De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. II.Medede Vingen 11. riolering Molenweg-Molenstr-1e Boutweg, Kruisland De heer VAN DE KAR vindt nog steeds zijn eigenlijke vraag niet beantwoord. Hij ziet nog steeds niet, dat er een serieuze poging is gewaagd om de provincie te bewegen om de sloten aan de Molenstraat volledig te dempen„ Verschillende aanwonenden hebben verklaard eerst dan medewerking te verlenen als daaraan wordt voldaan. Reeds zes jaar is men nu bezig en destijds heeft het gemeentebestuur zelf erkend, dat het onmogelijk is riolering aan te leggen zonder de sloot te dichten. Hij hoopt, dat dit uitgangspunt nog eens wordt afgechecked. Het hemelwater moet en kan dan via straatkolken worden afge voerd. De VOORZITTER citeert de nagezonden mededeling nr. 11. De heer VAN DE KAR benadrukt, dat zijn verzoek nu en zes jaar geleden precies hetzelfde is en steeds door hem en andere Kruis- landse raadsleden is herhaald, n1het totaal verwijderen van de sloten aan de Molenstraat. Op zijn enig verzoek om geïnformeerd te worden welke offi ciële stappen d*e gemeente hierover bij de provincie heeft geno men en welke reactie daarom is ontvangen heeft hij nog steeds geen antwoord gekregen. (red. De heer VAN TILBURG verschijnt om 19.12 uur ter vergadering De VOORZITTER zal de secretaris vragen een overzicht op te stellen. Hij wil er echter op wijzen, dat het een DACW-object is en daarover zijn vaak ook ambtelijke contacten.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 75