-23- 8. schonen Boomvaart (A.He ij mans) De heer HEIJMANS vraagt n.a.v. mededeling nr. 3 of niet veel tijd verloren zal gaan door votering van het crediet en goedkeuring door G.S. Hij had het werk graag uitgevoerd gezien voor de a.s. zomer. De VOORZITTER ziet wel mogelijkheden voor een versnelde procedure. 9. gebouwenaccommodatie S.C.Kruis1 and LvdKar De heer VAN DE KAR vraagt of het overleg met S.CKruis1 and spoedig kan plaatsvinden. De VOORZITTER antwoordt, dat op 29 april a.s. S.CKruis1 and zal worden ontvangen. 10. bouwrijpmaken 't Hoogje (CRademakers) De heer RADEMAKERS constateert met genoegen, dat met het bouwrijpmaken van het bestemmingsplan 't Hoogje is begonnen. Hij is daar dankbaar voor en hoopt op een snelle uitvoering. 11. versterking geluid t.b.v. perstribune (CRademakers De heer RADEMAKERS herinnert aan de vraag van de jounalis- ten om een beter hoorbaar maken van de raadsdiscussies De VOORZITTER deelt mee, dat hieraan wordt gewerkt. 33. Sluiting De VOORZITTER sluit om 21.25 uur de openbare vergadering met het gebruikelijke gebed. Heropening openbare vergadering De VOORZITTER heropent om 21.50 uur de openbare vergadering en stelt aan de orde agendapunt: 34. Votering crediet t.b.v. bezoldinging tijdelijke 3e wethouder De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot votering van crediet t.b.v. de bezoldiging van een tijdelijke 3e wet houder met ingang van 1 december 1977 tot de dag, met ingang waarvan een nieuwe burgemeester zal zijn benoemd. De VOORZITTER sluit om 21.55 uur de openbare vergadering. Aldus door de raad vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juni 1977. voorzitter. secretaris.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 71