-22- 4. qrondverwervinq t.b.v. stortplaats Boonhil (j.Everaert in cie g.w.) VRAAG: "Eveneens wordt door de heer EVERAERT gevraagd naar de stand van zaken betreffende de grondverwerving ten behoeve van de uit breiding strrtplaats." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Inzake de gevraagde verwervingen zijn nog geen stap pen ondernomen. Een van onze taxateurs gaat zijn opdracht inzake de aankopen hernemen. In het kader daarvan zal ook aan deze aanko pen zeker aandacht worden besteed." De VOORZITTER voegt hieraan toe, dat t.a.v. de grondaanko pen bSw een andere lijn gaan volgen. Er zal uitbesteding plaats vinden. 5. opneming Steenbergen-Zuid in buslijn (CHoendervangers in cie fin.) VRAAG: "De heer HOENDERVANGERS verzoekt bSw te bevorderen, dat de BBA- bussen via de Oudlandsestraat zullen gaan rijden." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Wij zijn het met de heer Hoendervangers eens, dat door de voor gestelde route-ver 1 egigng het bedieningspatroon van het openbaar ver voer verbeterd wordt. In het verleden is ook wel eens met de BBA ge sproken over een routeverlegging via Van Gaverenlaan-Molenweg enz. om op die manier betere halteplaatsen te kunnen maken, b.v. voor de leerlingen van huishoudschool en LTS. Destijds is dat niet doorgegaan, o.a. vanwege bezwaren van bewoners van de Van Gaverenlaan. Intussen is het aantal bewoners van Zuid sterk uitgegroeid en een hernieuwd overleg met de BBA over dit onderwerp lijkt ons zin vol. Wij zullen daartoe een initiatief nemen." B. mondeling 6. "informele bijeenkomst De heer VAN TILBURG vraagt om na de openbare vergadering nog e/en informeel bijeen te blijven. De VOORZITTER gaat hiermee akkoord. 7. procedure aanleg c.v. in gemeentewoningen (C.de Klerck) De heer DE KLERCK vraagt hoe lang het duurt als men centrale verwarming wil en of dit afhankelijk is van het aantal aanvragen. Wethouder JANSEN antwoordt, dat de Stichting Regionaal Woning- bezit onder de huurders een enquete heeft gehouden. De directe positieve reacties worden als één werk aan een bedrijf opgedragen. Komen er aanvragen uit hetzelfde woningblok als waar men met de aanleg bezig is later bij, dan worden deze meegnomen. Andere worden apart toegevoegd. De tijdsduur is afhankelijk van de werkpl anning. Ook de gemeente kan voor haar woningen deel nemen. Informatie kan bij de technische dienst van het Woningbedrijf of de Stichting worden ingewonnen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 70