EMaxqanffllLu 2. Ruimtelijke Ordening Dat we in een sterk gereglementeerde samenwerking wonen komt wel heel sterk tot uiting op het terrein van de ruimtelijke ordening. Ik heb wel eens het gevoel, dat we op dat punt alles zo intensief aan het regelemen zijn, dat door de veelheid ervan de uitvoerbaarheid en de naleving ervan bijna onmo gelijk wordt. Ik weet het: juridisch klopt het allemaal wel en is het ook noodzakelijk om het allemaal zó te regelen, maar ik hoop toch dat er eens- daags eens iemand opstaat en een methode aangeeft, waarbij het eenvoudiger en toch ook goed kan. De regelingen zullen dan wat grover moeten zijn en, ik weet het, dat geeft wel wat onbillijkheden, maar de huidige gang van zaken, met zijn eindeloos lange procedures, geeft ook veel ergernis en wordt ook niet als billijk ervaren. De lange tijd, die verloopt om ook maar de geringste planologische afwijking gelegaliseerd te krijgen, leidt er ook toe, dat wij voortdurend en intensief onder druk staan om toch maar wat door de vingers te zien. Allerlei beslist zwaar tellende motieven worden daarbij aangedragen, zoals werkgelegenheid, bedrijfsresultaten eQd. Wij hebben daar alle begrip voor, maar zijn toch in de eerste plaats gehouden de hand te houden aan de wettelijke voorschriften. Zouden we dat niet doen, dan is de weg open naar willekeur, waarom de een iets toestaan, wat de ander niet mag. Ik stel dit met enige nadruk nu, omdat in het afgelopen jaar door het college op dit terrein méér puntjes op de I zijn gezet dan voorheen, hetgeen ook enkele malen tot discussies in deze raad heeft geleid. De ervaringen met deze stringente toepassing van de voorschriften heeft mij tot deze ontboeze ming gebracht, omdat dan blijkt, dat die voorschriften niet altijd goed zijn en verbeterd moeten worden. Aan die verbetering wordt gewerkt. Alleen.ik zei het al: lang moet het duren J Overigens was 1976 planologisch gezien een vruchtbaar jaar. Voor de plan nen Noord-Oost, 't Hoogje, Welberg en De Heen komt dat jaartal op de plannen te staan. Het nu aangevangen jaar zal het jaar zijn, waarin met de realisering van deze plannen zal worden begonnen. Voor Noord-Oost zal binnenkort het overleg- team worden gevormd, dat de eerste "vlekken" in dat plan gaat invullen. Dit kan nu op gang worden gebracht, omdat de P.P0C. onlangs in hoofdzaken op het plan gunstig heeft gereageerd. In Kruisland wordt binnenkort met het bouwrijp- maken begonnen. Dan zullen ook een aantal bouwpercelen aan particulieren worden toegewezen, waarbij t.a.v. de bungalowgrond zich de moeilijkheid voordoet, dat het aantal aanvragen de beschikbare percelen overtreft. Voor de herziening van het plan Welberg verwachten we binnen niet al te lange tijd het advies van de P.P.C. Valt dat in gunstige zin uit, dan kunnen ook te Welberg de bouwactiviteiten, na een toch wel nogal lange onderbrekning, worden hervat. Voor de De Heen gaat binnenkort de bouw van start van 12 vervangende woningwet woningen. inzake de verdere mogelijkheden voor De Heen zullen wij binnenkort een gesprek hebben met het provinciaal bestuur. Ik ben ervan overtuigd ook daar een willig oor te vinden voor de wil van De Heen om te blijven léven. Zeer belangrijke voortgang is, eindelijk, ook te constateren bij de voor bereiding van maatregelen ter stimulering van het stadscentrum. Het onderzoek ter voorbereiding van een structuurschets voor de kern Steenbergen is nu goed op gang.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 6