-16- 31. Kapitaalsverstrekking van f 100.000,== aan het Gem.Woningbedrijf voor de aanleg van centrale verwarmingsinstallaties in gemeentewonin gen (37e wijziging A.D.1977 en 1e wijziging Won.Bedrijf) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 32. Rondvraag Asohr-Lfte tijk 1.moqelijkheden instructiebad (J.Everaert in cie g.w.) VRAAG: "Door de heer EVERAERT wordt gevraagd op welke wijze een eenvoudig instructiebad te Steenbergen spoedig tot stand zou kunnen komen en in hoeverre de gemeente hierbij behulpzaam wil zijn." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Punt één bij deze kwestie is: wat gaat er gebeuren t.a.vv het derde deel van het drie-in-êên-plant.w. het overdekte bad. Pas als daar een beslissing over is genomen, kan vorenstaande vraag beantwoord worden. Ik twijfel er niet aan of een antwoord dan za1 pos i ti ef lui den Maar eerst dus de vraag inzake het eigen overdekte bad. Wij zeggen U toe, 'dat wij op zo kort mogelijk termijn een ant woord zullen zien te krijgen op twee vragen: a. mag op een of andere manier gerécend worden, binnen een aanvaard bare termijn, op een of andere vorm van subsidie uit 's Rijks kas, en zo ja, op hoeveel? b. als vraag a positief beantwoord kan worden en bekend is, voor welk bedrag het"Rijk participeert, hoe er dan de exploitatie-rekening van dat bad uit zal gaan zien. Dit onderzoek moet dus de sleutel leveren voor onze te nemen beslissing." De heer EVERAERT merkt op, dat er een duidelijke behoefte is aan een gelegenheid, waar kleine kinderen kunnen leren zwemmen. Deze gelui den komen uit het onderwijs en van ouders. Wachten op het drie-in-êên- plan lijkt hem te lang worden. Hij vraagt zich af of inschakeling van een particulier en beschikbaarstelling van een ruimte niet tot een op lossing kan leiden. Hij vraagtb&w om die richting actie te ondernemen. De VOORZITTER spreekt vooral aan de suggestie om een particulier in te schakelen, vooral omdat de gemeente zelf nog andere plannen heeft. Overigens acht het college de kansen voor een overdekt zwem bad klein. Er zal wel subsidie komen, maar het is de vraag of de hoogte van het subsidie voldoende is om tot een aanvaardbare exploi- taite te komen. Via de provincie is vernomen, dat in veel plaatsen de lasten te groot zijn geworden. De gemeente is nog niet actief genoeg geweest om in de door het verdwijnen van het Pompenhuis-instructiebad ontstane leemte te voor zien. Als iemand belangstelling had getoond zou dit zeker positief zijn beantwoord. De heer EVERAERT bedoelt met zijn vraag b&w voor een dergelijk initiatief te interesseren. Wethouder HERBERS heeft waarschijnlijk een sportschool o.i.d. op het oog.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 64