-15- De commissie geeft in overweging alsdan het voorstel aan te houden tot de volgende raadsvergadering." Opmerking CIE GEMEENTEWERKEN: "Het standpunt van burgemeester en wethouders, dat getracht moet worden van het rijk en de provincie een subsidie in de bouw- en inrich tingskosten te verkrijgen wordt door de commissie volledig gedeeld. Wel is de commissie bezorgd over de eventueel hieruit voortvloeiende vertraging m.b.t. de realisering. Enkele leden menen, dat de subsidie-aanvragen geen resultaat zullen hebben, omdat de pot leeg zou zijn. In ieder geval dient de reactie van C.R.M. en van de provincie te worden afgewacht. De door burgemeester en wethouders aan de Stichting gevraagde her ziene begrotingen zullen de raad eveneens niet tijdig bereiken. Om voormelde redenen en mede om elke vorm van vertraging in de tot standkoming te voorkomen, geeft de commissie in overweging het voor stel aan te houden." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Omdat ook wij niet beschikken over de herziene begrotingen, waar van kennelijk sprake is, noch over de zekerheid of de subsidies afkomen of niet, kunnen wij het met het voorstel van beide commissies, om dit voorstel tot de volgende vergadering aan te houden, eens zijn." Spreker voegt hieraan toe, dat hedenmorgen de herziene begroting is ontvangen. De raad zal vóór de volgende vergadering inzage ontvangen. De heer RADEMAKERS verzoekt om er alles aan te doen om te be reiken, dat het gebouw omstreeks oktober gereed is. Hij rekent er op, dat de raad de volgende vergadering een besluit zal nemen, zodat met de bouw kan worden begonnen. De VOORZITTER neemt aan, dat de gehele raad het hiermee eens is. Er is al teveel leergeld gegeven met het wachten op subsidies en het daardoor voorbijgaan van het getij. Wethouder HERBERS is ter oregekomen, dat de vereniging eigenmach tig de accommodatie zou hebben vergroot. De heer RADEMAKERS weet niet beter of er is een nieuwe begroting, aangepast aan de realiteit van het ongeblik, ingediend. De heer W.BAKX, chef financiën, verklaart, dat voorzover hem be kend het bouwplan geen wijziging, dus ook geen uitbreiding, heeft on dergaan. Gemeentewerken heeft geen enkele aanmerking in die rich ting gemaakt. De kostenvermeerdering ligt zuiver op het vlak van ver hoogde prijzen en enkele aanvankelijk over het hoofd geziene kleine voorzien ingen. De VOORZITTER concludeert, dat hiermee ook voor b&w een gerezen vraag is opgelost. Feit is ook, dat volgende maand de beslissing moet vallen, opdat tijdige gereedkoming verzekerd is. De heer VAN DE KAR vraagt of het subsidie reeds is aangevraagd c.q. naar de mogelijkheden is geïnformeerd. Tijdens de commissiever gadering kon hierover geen uitsluitsel worden gegeven. De VOORZITTER deelt mee, dat vandaag of morgen het verzoek zal uit gaan. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot het aanhouden van het voorstel tot de eerstvolgende vergadering.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 63