-14- 26. Verstrekking éénmalig subsidie van 5.500,== aan de Kon.Erkende Har monie Volharding t.b.v. aanschaf van uniformen (38e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 27. Votering aanvullend crediet van 38.000,== t.b.v. uitbreiding kleed- en wasgelegenheid sportpark aan de Seringenlaan (3^e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 28. Niet verlenen van financiële medewerking aan Regionaal Centrum voor Maat schappelijk Welzijn inzake wijzigen en uitbreiden van dorpshuis De Stelle De heer HOENDERVANGERS wil slechts opmerken, dat door uitbreiding van De Stelle het nog enige horeca-bedrijf in De Heen onrechtvaardige concurren tie zou worden aangedaan. Hij is van mening, dat de 400.000,beter kun nen worden besteed om het voorzieningspakket in stand te houden. Dat geschiedt nu door de bouw van woningen. Dat is zijn argument om b&w met deze beslissing proficiat te wensen. Immers nu kan het voorzieningenpei1 gehandhaafd blijven. De heer EVERAERT onderschrijft de verklaring van de heer Hoendervangers Ook hij ziet een betere weg om voor De Heen geld te besteden, zoals ook handhaving kleuterschool. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 29. Vaststelling bijdrage ad. f 125.000,== t.b.v. realisering accommodatie voor Scouting Steenbergen De heer HOENDERVANGERS is gelukkig met deze wijze van subsidiëren. Men geeft een vereniging de nodige financiële ruimte. Deze subsidievorm verdient z.i. navolging, omdat het noopt om binnen zijn financiële mogelijk heden te blijven. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel. 30. 1. Intrekking crediet van 260.000,== voor de bouw van een jeugdcentrum te Kruisland 2. Toekenning Subsidie aan Vereniging Jeugd- en Jongerenwerk Kruisland (35e wijziging begroting 1977) Opmerking CIE FINANCIEN: "De commissie deelt het standpunt van B&W, dat getracht moet worden van het rijk en de provincie een subsidie in de bouw- en inrichtingskosten te verkr i j gen Het is echter twijfelachtig, menen enkele leden, of de aanvrage succes zal hebben, gezien "de pot leeg is", het is vrijwel zeker, dat vóór de raadsvergadering geen zekerheid zal worden verkregen over de reactie van CRM en van de provincie. Vrijwel zeker is ook, dat de door B&W van de Stichting gevraagde her ziene begrotingen de raad niet op een zodanig tijdstip zullen bereiken, dat bestudering nog mogelijk is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 62