-13- 21. Verlenen medewerking aan het bestuur van de Neutraal Bijzondere School voor Kleuteronderwijs t.b.v. de aanschaf van nieuw meubilair voor een klaslokaal van de kleu terschool "De Parkrakkers", Van Gaverenlaan 48 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom sti g het voorstel 22. Votering crediet t.b.v. verhoging crediet voor uitbreiding Zonneberghschool met 1 lokaal (22e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel 23. Verlenen medewerking aan Bestuur Stichting Katholieke Steenbergse Scholen t.b.v. inrichting gymnastieklokaal bij Gummarusschool Opmerking CIE FINANCIEN: "De COMMISSIE kan zich volledig met het voorstel verenigen, doch verzoekt b&w met het schoolbestuur tot duidelijke afspraken te komen over het eventueel in gebruik geven van het lokaal aan verenigingen. Voorkomen dient te worden, dat door b.v. 1agere>tarieven dan die welke voor de gemeentelijke sporthal worden gerekend, aan te houden, de met gemeenschapsgelden gebouwde en ingerichte zaal concurrerend zou gaan werken voor de sporthal." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Het door de commissie ingenomen standpunt kunnen wij volledig on derschrijven. Wij zullen ons niet alleen met het bestuur van de Gummarus school verstaan, maar met alle schoolbesturen, die middels financiële deel name van de gemeente-in het bezit gekomen zijn van een gymnastieklokaal. Daarbij zal dan natuurlijk óók rekening gehouden moeten worden met de voorschriften die van rijkswege zijn gesteld t.a.v. gebruik van gymnastiek zalen, die uit 's rijks kas zijn betaald, zoals b.v. de huishoudschool en de L.T.S." De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel 24. Verlenen medewerking aan Stichting Harmonie en Drumband St.Caecilia te Kruisland voor vernieuwing uniformen: 1. toekenning extra subsidie van 5-000,== 2. garantie voor geldlening van 9-500,== (24e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom st ig het voorstel 25. Vaststelling éénmalig subsidie tot een maximum van 1.250,== aan de Amicitia-Elvi-band i.v.m. deelname aan kampioenschappen in ere-divisie De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 61