I I -12- Voorts is hem verteld, dat de opsporingsambtenaar wel proces-ver- baal kan opmaken, maar dat b&w beslissen of al dan niet vervolgend wordt opgetreden Wethouder JANSEN kan de gedachtegang van de heer Hoendervangers begrijpen. Van een heksenjacht is uiteraard geen sprake. Het is j'uist de bedoeling om frauduleuze handelingen op te sporen en dat ter bescher ming van die mensen, die terecht een beroep doen op de sociale wetten. De opsporingsmabtenaar rapporteert b&w en inderdaad bSw beslissen, rekening houdend met omstandigheden en achtergronden. Niet te realiseren is een proefperiode van één jaar. Er moet een ambtenaar worden aangesteld, die door de gemeente Bergen op Zoom in vast dienstverband wordt aangenomen. Ter veiligstelling geldt de overeenkomst met Bergen op Zoom voor een bepaald aantal jaren. De heer EVERAERT wil onderschrijven, dat van een heksenjacht geen sprake is. Het ministerie van sociale zaken subsidieert 100%. Wethouder JANSEN beaamt dït t.a.v. de controle op de uitvoering van de W.W.V. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel 18. Verlenen medewerking aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Scholen te De Heen t.b.v. voortzetting van de subsidiëring als "peuterspeelzaal" van de Kleuterschool te De Heen De heer EVERAERT meent, dat zolang het ministerie nog geen beslis sing heeft genomen over het voortbestaan van scholen in kleine leef gemeenschappen, de gemeente op de ingeslagen weg moet voortgaan. De heer OOMS heeft vernomen, dat het aantal kleuters van 12 naar 18 is gestegen, zodat volgend jaar de Kleuteronderwijswet weer kan worden toe gepast. De VOORZITTER antwoordt, dat daarom ook dit probleem van jaar tot jaar vordt bekeken. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel 19. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Neutraal Bijzon dere Kleuterschool t.b.v. de inrichting van het 2e speel werk-1okaa1 van de kleuterschool "De Parkrakkers", Van Gaverenlaan 48 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom stig het voorstel 20. Votering crediet van f 55.000,== t.b.v. verhoging crediet voor aanbouw school "De Parkrakkers" (21e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie stig het voorstel lokaal en verbouw van de kleuter en hoofdelijke stemming overeenkom-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 60