i i -11- 14. Votering aanvullend crediet van 82.000,== t.b.v. aanleg en verbetering van quartaire wegen (36e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 15. Votering crediet van 16.000,== voor het verrichten van metingen ter voorbereiding van de aanleg van een Centraal Antenne Systeem De heer HOENDERVANGERS vraagt of het juist is, dat indien tot in voering van het C.A.S. wordt besloten een entreegeld van 250,== en 11,== per maand voor aansluiting verlangd wordt en voorts, dat Steen bergen gezien de ligging van enkele buitenlandse stations verstoken za1 blij ven A Is dat zo is, dan vraagt hij zich af of niet met metingen e.d. moet worden gestopt. De VOORZITTER antwoordt, dat de metingen juist worden verricht om de mogelijkheden te onderzoeken en geeen geld te besteden aan een systeem, dat onvoldoende kan functioneren. Wethouder JANSEN merkt op, dat de door de heer Hoendervangers genoem de tarieven geschatte cijfers zijn, die tot heden in andere gemeenten gel den Wethouder HERBERS vraagt of de nieuwe schoorsteen van de C.S.M.kan worden benut. De VOORZITTER zegt, dat dit niet mogelijk is gebleken. ^an voor de metingen van de schoorsteen gebruik worden gemaakt. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. Votering crediet van 160.000,== t.b.v. aansluiting van 59 panden op het gasnet (33e wijziging begroting 1977) De heer HOENDERVANGERS is bSw zeer erkentelijk voor dit voorstel, waardoor met name het gedeelte Afgeslechtedijk nog dit jaar kan worden aanges1oten De heer EVERAERT vraagt of onder de West lands- Langeweg ook zijwegen als Drie Lindekensweg zijn begrepen. De VOORZITTER zal hiernaar informeren. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel. 17. Aangaan van overeenkomst tot samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom inzake bijzondere controle op de uitkeringen ingevolge de A.B.W., de op deze wet steunende groepsregelingen en de W.W.V. De heer HOENDERVANGERS verklaart, dat zijn fractie, als Werknemerspar tij, met dit voorstel niet erg gelukkig is. Naar zijn mening is er meer be hoefte aan een ombudsman, die de mensen helpt de drempelvrees te overwinnen. Het benodigde bedrag van 3-265,== duidt er echter op, dat de gemeente niet van plan is een heksenjacht te ontketenen, zodat hij er wel gerust op is. Met schroom stemt hij met het voorstel in, mits voor een jaar om de "kat uit de boom te kunnen kijken".

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 59