I -10- De heer VAN POPPEL steunt het voorstel van wethouder Herbers om wethouder Jansen kandidaat te stellen voor voorstelonderdeel b_. De heer RADEMAKERS vindt, dat de raden zo met de rug tegen de muur zijn gezet, dat de officiële kandidatuur onaanvaardbaar is. Hij steunt het voorstel van wethouder Herbers om een eigen kandidaat te stellen. De VOORZITTER acht dit overigens ook bij de geldende procedure vol- leidg mogelijk. De stemming is immers volledig vrij. Wethouder JANSEN verklaart zijn kandidatuur te aanvaarden, vooral als dit kan bijdrage tot verheldering van de situatie. De VOORZITTER brengt in schriftelijke stemming: aeen 1d groep b (belangen eigenaren) met als officieel kandidaat C.de Wit. Hij benoemt de heren Ooms en Heijmans tot commissie van stem opneming. Uitgebracht worden 14 stemmen, waarvan 6 op C.de Wit, 1 op C.Rademakers en 7 blanco. De VOORZITTER concludeert, dat de heer C.de Wit is aangewezen. been 1id groep c (belangen bewoners en gebruikers) met als officieel kandidaat de heer G.L.Heidens te Halsteren en door de raad toegevoegd kandidaat de heer A.J.Jansen te Steenbergen. De heer van TILBURG doet een beroep op de raadsleden om in ieder geval op de eigen kandidaat te stemmen. Gebeurt dit niet dan wordt het effect van het protest door eigen stemgedrag teniet gedaan. De heer EVERAERT wil hierbij de kanttekening maken, dat zijn bezwaar zich juist richt teqen de procedure. Immers ook al stemt elk lid voor wet- qeen houder Jansen, dan nograakt deze schijn van kans. De stem van de raad is niets waard. De VOORZITTER neemt aan, dat in bijna elke gemeenteraad eenzelfde soort reactie te horen zal zijn. Hij benoemt de heren Ooms en Heijmans tot commissie van stemopneming. Uitgebracht worden 14 stemmen, waarvan 10 op de heer A.J.Jansen, 1 op de heer M.C.GHerbers en 3 blanco. De VOORZITTER concludeert, dat de heer A.J.Jansen is aangewezen. 12. Votering crediet van 13.000,== t.b.v. aanschaffingen van materiaal voor het zwembad (26e wijziging begroting 1977) (tevens beraadslaagd over openingstijden zwembad i.v.m. invoering zomer tijd) De heer EVERAERT merkt op, dat i.v.m. de invoering van de zomertijd aanpassing van de sluitingstijd aandacht verdient. In overleg met de zwemvereniging kan wellicht een verschuiving naar een later tijdstip wor den geregeld. De VOORZITTER zal met deze suggestie rekening houden. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voor stel 13. Bestemming reserve voor onderhoud wegen (25e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorste 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 58