-8- De VOORZITTER antwoordt, dat in de titel van het voorstel het woord "gemeenteraden" moet zijn "gemeenten". Ten aanzien van de spreiding is de moeilijkheid, dat ondanks het indelen van het gebied in regio's, deze toch aan elkaar grenzen. Hij vindt dit dan ook geen verdedigbaar argument. De heer VAN POPPEL neemt aan, dat drs. Heidens in feite de plaats van burgemeester van der Meer gaat innemen, omdat de laatste tijdens de zittingsperiode met pensioen gaat. Ook vindt hij de procedure een farce. Zich afvragend of alle gemeenteraden binnen de groep al tot aanwijzing hebben besloten, kan hij zich indenken, dat de raad zich tot de andere gemeenten wendt met een andere kandidaat, die tot een betere spreiding in de vertegenwoordiging leidt. Wethouder HERBERS verheugt het, dat de drie sprekers het met b&w eens zijn. Los van de procedure wil hij toch wel nagaan of de thans voorgedra gen kandidaten de belangen van Steenbergen goed zullen behartigen. Hedenmorgen heeft hij bij de stukken een brief van het Hoogheemraadschap West-Brabant aangetroffen, die hem aan het twijfelen brengt. Hij heeft daarover de volgende notitie uit een bestaande rapport gemaakt: "Als gevolg van aanpassingswerken aan de Vliet is de omlegging van het gemeentelijk stamriool van de Haven naar het gemaal Noordvest opgenomen in het eindrapport, datum oktober 1970, van het ingenieursbureau Lievense." In dit bestaand rapport is er sprake van een aanzienlijke claim en aanzienlijk subsidie. Middels een door de heer de Wit namens West-Brabant ondertekende brief, d.d. 8 april jl., dreigt het Hoogheemraadschap zich aan de claim te onttrekken, daarmee een voortvarende uitvoering van de reconstructie- werken aan de riolering niet honorerende. Wellicht is het daarom verstan dig de voordracht van personen, die hiermee te maken hebben, nader te onderzoeken en de aanwijzing op te schorten. Spreker wil het einde van de brief onder de aandacht brengen, waarin staat, dat er volgens de Deltawet geen argumenten ©oor het claimen van een aanpassingsbijdrage voor het rioolgemaal zijn. De VOORZITTER stelt hier tegenover, dat het hem beked was, dat er technisch en administratief problemen waren. Spreker heeft binnen het waterschap reeds verklaard, dat de gemeente Steenbergen met de afwijzing v an de claim uiteraard geen genoegen zal nemen. BSw hebben dan ook reeds besloten met een korte brief, waarin wordt verklaard de argumentatie niet te kunnen volgen en een gesprek wordt aangevraagd, te antwoorden. Wat vooral administratief door West-Brabant is naar voren gekomen zal op be stuurlijk niveau worden doorgenomen. Spreker verwacht uit dat overleg een positief resultaat, omdat de Steenbergse argumenten toch wel erg sterk zijn. Duidelijk wil hij stellen, dat de handtekening van de heer de Wi-t een forraele zaak is. De heer de Wit heeft getekend in zijn functie van waarnemend dijkgraaf. Het is geen beslissing van het algemeen bestuur, maar een voorbereidende procedure voor een gesprek. Deze brief als bezwaar tegen de aanwijzing van de heer de Wit te ge bruiken kan hij niet volgen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 56