11. Aanwijzing leden algemene vergadering van het Hoogheemraadschap West- Brabant periode 1 juli 1977 - 1983: a_. één lid uit de waterschappen en de gemeente Steenbergen, behorende tot groep b_ van art. 7 van het reglement (belangen eigenaren) _b. één lid uit de gemeenten behorende tot groep c van art. 8 van het reglement (belangen bewoners en gebruikersT Opmerking CIE FINANCIEN: "De COMMISSIE verzoekt nader toe te lichten op welke wijze de kan didaatstelling tot stand is gekomen en waarom niet - zoals te doen ge bruikelijk bij keuze van personen - twee kandidaten per groep werden voorgedragen De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van bSw: "Om tot een bepaald aantal leden van de algemene vergadering te komen is het gebied van het hoogheemraadschap in regio's (groepen) ingedeeld en dat zowel voor de categorie eigenaren (waterschappen en gemeenten) als voor de bewoners en gebruikers (gemeenten). Per groep kan één afgevaardigde worden toegelaten. De "Kiesregeling van het hoogheemraadschap West-Brabant" beoogt via de procedure van een kandidaatstelling binnen de groepen voorover leg tot stand te brengen, teneinde gezamenlijk tot één kandidaat (zo mogelijk) te komen. Zoals in ons voorstel en in de zich in het agenda-dossier bevinden de toelichtende stukken is vermeld, betreft het echter een "vrije" stem ming. De kandidatenlijst is slechts een hulpmiddel, waaraan U dus geens zins gebonden bent. Uw vraag over het aantal voorgedragen kandidaten, dat in dit geval slechts één betreft, is te verklaren uit het feit, dat uit beide groepen slechts één persoon kandidaat is gesteld. Opgemerkt zij nog, dat het sWnaandeel van de gemeente Steenbergen bedraagt, bij de groep: eigenaren - 1 van de 19 stemmen (8 stemgerechtigden) bewoners en gebruikers:2 van de 15 stemmen (9 stemgerechtigden)" Spreker voegt hieraan toe, dat hij in het geheel niet gelukkig is met de wijze waarop de aanwijzingen geschieden. De bedoeling was om de raden in te schakelen, maar de manier waarop, acht hij weinig elegant. De enige oplossing was z.i. geweest om alle raden bijeen te roepen en dan te stemmen. Ook dan was enig vooroverleg wel nodig geweest, b.v. i.v.m. gemeenschappelijke belangen e.d. De heer EVERAERT acht inschakeling van de gemeenteraad op deze wij ze een wassen neus. Het gaat hem niet om de persoon van de voorgedragen kandidaten. Z.i. heeft het geen enkele zin om te stemmen en hij dringt aan op de verzending van een brief, waaruit het ongenoegen over de aan wijzingsprocedure blij-kt. De heer HOENDERVANGERS heeft een tweetal opmerkingen: 1. onder b_ van het voorstel wordt gesproken over een lid "uit" de ge meenteraden. Kandidaat Heidens is geen lid van een der gemeenteraden. 2. naast drs. v.d. Laar van Bergen op Zoom, die door een andere groep kandidaat is gesteld, wordt drs. Heidens van grensgemeente Halsteren voorgedragen. Hij had liever een spreiding in de vertegenwoordiging gezien. Nu vindt er een concentratie plaats rond Bergen op Zoom, waar van de belangen kunnen verschillen met die van de Noord-West-hoek.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 55