J -6- Wethouder HERBERS wijst er op, dat het om een grondruil gaat, waarbij de gemeente op verzoek van de andere partij een aanbod doet. De onderhavi ge grondruil is het resultaat van de afgesloten onderhandelingen. De heer HOENDERVANGERS meent, dat de heer Heijmans overdrijft. Destijds was er vanuit Welberg onvoldoende belangstelling voor de bejaardenwoningen. Noodgedwongen heeft toen toewijzing aan elders woonachtige bejaarden plaats gevonden. Ook bij andere woningen was dit het geval en zo zijn verschillen de Steenbergenaren goede Welbergenaren geworden. De heer RADEMAKERS steunt het voorstel van B&W. Ook hij voelt er niets voor de gemeente "in stukken te gaan knippen". De heer VAN TILBURG wil wel een beslissing zien over het verbod tot vestiging van bedrijfjes e.d. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming a. overeenkomstig het voorstel b. bedrijfsuitvoering op het te verkopen perceel te verbieden. 6. Verkoop 4945 m2 grond in het bestemmingsplan "Bedrijfsterrein Zuid, 1976" aan M.Krebbekx transportonderneming b.v. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 7. Vaststelling 28e wijziging begroting 1977 i.v.m. toepassing "Financieringsregeling eigen woningen gemeentepersoneel De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. Vaststelling 120e wijziging begroting Wonirgbedri jf i.v.m. aanpassing aan de jaarrekening De RAAD besluit zonder discussie het voorstel 1976 en 2e wijziging begroting Gem. 1975/76 van het Gem. Woningbedrijf en hoofdelijke stemming overeenkomstig 9. Votering crediet van 43.000,== t.b.v. aanschaf van een bureaucomputer voor de financiële administratie van Sociale Zaken (32e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 10. Toepassing art. 20 lid 4 sub e van het Bezoldigingsbesluit Burgemeesters 1954 (29e wijziging begroting 1977) De VOORZITTER verlaat de vergaderzaal, omdat het een zaak betreft, die hem persoonlijk aangaat. Wethouder HERBERS stelt het voorstel aan de orde. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel DE VOORZITTER herneemt zijn plaats.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 54