-5- 5A. Verwerving pand Molenstraat 8, groot 315 ca, van mevr. C.F.van Zundert- van Opdorp middels ruil voor een bouwperceel langs de Laurentiusdijk i.v.m. de realisering van het plan "'t Hoogje" Opmerking CIE GEMEENTEWERKEN: "De heer HEIJMANS is niet erg gelukkig met het voorstel. Hij zou liever zien, dat de aan de Laurentiusdijk voor woningbouw bestemde grond uitsluitend wordt toegewezen aan Welbergenaren. Hij kan overigens begrip opbrengen voor het feit, dat bij onderhandelingen de eisen van de tegenpartij vaak als uitgangspunt dienen en moeilijk te omzeilen zijn. De heer HEIJMANS zou gaarne zien, dat de resterende percelen toch zeker aan Welbergeaaren worden toegewezen. De COMMISSIE is unaniem van mening, dat conform het geldende be stemmingsplan ter plaatse geen bedrijfsvestiging c.q. -uutoefening dient plaats te vinden." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Op de eerste plaats merken wij op, dat verkoopster de eis tot ruiling met een bouwperceel op Welberg heeft gesteld, omdat zij zelf Welbergse is. Overigens lijkt het ons moeilijk houdbaar om de verkoop van bouwgrond te gaan voorbehouden aan bewoners van een bepaald kerk dorp. Hoe zou het dan moeten met b.v. bewoners van Notendaal en Koeve ring? Wij zijn van oordeel, dat, als er beperkingen moeten worden opge legd, dan de inwoners van de gemeente moeten worden gelijkgesteld. Een tweede punt is, dat vestigingen van elders eraan mee kunnen werken om bepaalde problemen, die zich kennelijk ook op Welberg gaan voordoen, op te lossen. De brief van de Oudercommissie van de basis school Pius X te Welberg, die U juist is uitgereikt, is een signaal in die r icht ing. Daarom graag een uitspraak Uwerzijds inzake de suggestie om de grond op Welberg alleen aan Welbergenaren te verkopen (wij zijn daar niet voor) en de suggestie van de commissie om bij de verkoop beperkingen op te leg gen t.a.v. bedrijfsuitoefening." De heer HEIJMANS merkt op, dat mevrouw van Zundert niet als een "Wel bergse" is te beschouwen. Zij is daar niet geboren en heeft daar slechts gewoond van 195A tot 1970. Zeker is dat geboren Welbergenaren geen schijn van kans kregen en krijgen om in Welberg bouwgrond te verwerven en dan doet deze grondruil vreemd aan. De thans ingekomen noodkreet van het Welbergs oudercomité toont aan hoe precair de situatie is. Spreker heeft tijdens de algemene be schouwingen reeds aandacht voor de zo noodzakelijke woningbouw in Wel berg gevraagd. Het klinkt dan ook tegenstrijdig, dat iemand, die voor een Kruislands bestemmingsplan moet wijken bouwgrond in Welberg krijgt. En dat terwijl er voor een Welbergenaar niet aan grond is te komen. De heer BAKX is tijdens de discussie in de commissie gemeentewerken gebleken, dat voor Welbergenaren bouw van alleenstaande of dubbele wo ningen in Welberg mogelijk is. Hij heeft daarom tegen het voorstel geen bezwaar, juist omdat bebouwing daar aan de huidige onmogelijke toestand een einde maakt. Hij is het met de commissie eens, dat alleen normale woningbouw mag worden toegestaan. Sloperijen e.d. dienen te worden ge weerd De heer EVERAERT wil de mening van B&W onderschrijven. Al heeft hij begrip voor het standpunt van de heer Heijmans, het lijkt hem toch niet juist om de gemeente t.a.v. het vestigingsbeleid in stukken te verdelen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 53