-h- 1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet de aanwezigen (red.: w.o. 12 p.p. op -publieke tribune) van harte welkom. Hij deelt mee, dat de heer Vogelaar nog niet voldoende genezen is om de vergadering te kunnen bijwonen. 2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 10 maart 1977 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept. 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen I. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkom- stig het voorstel II. MEDEDELINGEN k. 1eefbaarheidsonderzoek De Heen De heer EVERAERT wil er voor pleiten om het enquête-model zoveel mogelijk aan te passen aan dat van de provincie, zodat later de gege vens van de kleine kernen vergelijkbaar zijn. Dat is vooral van belang met het oog op de herziening van het streek plan. De VOORZITTER meent, dat hiermee reeds rekening is gehouden. Hij zal een en ander met buro Kuijpers opnemen, opdat zoveel als mo gelijk het provinciaal model zal worden aangehouden. 9. riolering Molenstraat, Kruisland De heer VAN DE KAR merkt op, dat hij bij de rondvraag van de ver gadering van 10 maart jl. heeft gevraagd welke officiële verzoeken van de gemeente aan de provincie zijn uitgegaan, welke motieven een rol spelen en of de gemeente bereid is bij de provincie alsnog stappen te ondernemen. Daarover wordt in mededeling 9 niet gerept. De VOORZITTER zegt toe de volgende vergadering een uitvoeriger antwoord te zullen verstrekken. De heer van de KAR voegt hieraan nog toe, dat de mededeling in het geheel geen antwoord op zijn vraag inhoudt. 4. Votering crediet van 15.000,== voor rechtskundige bijstand De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 5. Aankoop 1825 m2 grond met opstallen van M.F.Wagemakers i.v.m. realisering van het plan '"t Hoogje" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 52