-3- 19. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Neutraal Bijzondere Kleuterschool t.b.v. de inrichting van het 2e spee1werk-1okaa1 van de kleuterschool "De Parkrakkers", Van Gaverenlaan 48 20. Votering crediet van 55.000,== t.b.v. verhoging crediet voor aanbouw lokaal en ver bouw van de kleuterschool "De Parkrakkers" (21e wijziging begroting 1977) 21. Verlenen medewerking aan het Bestuur van de Neutraal Bij- 13 zondere School voor Kleuteronderwijs t.b.v. de aanschaf van nieuw meubilair voor een klas lokaal van de kleuterschool "De Parkrakkers", Van Gaveren laan 48 22. Votering crediet t.b.v. verhoging crediet voor uitbreiding Zonnebergh- school met 1 lokaal (22e wijziging begroting 1977) 23. Verlenen medewerking aan Bestuur Stichting Katholieke Steenbergse Scholen t.b.v. inrichting gymnastieklokaal bij Gummarusschool 24. Verlenen medewerking aan Stichting Harmonie en Drumband St.Caecilia te Kruisland voor vernieuwing uniformen: 1. toekenning extra subsidie van 5.000,== 2. garantie voor geldlening van 9.500,== (24e wijziging begroting 1977) 25. Vaststelling éénmalig subsidie tot een maximum van 1.250,= aan de Amicitia-E1vi-band i.v.m. deelname aan kampioen schappen in ere-divisie 26. Verstrekking éénmalig subsidie van 5.500,== aan de Kon. 14 Erkende Harmonie Volharding t.b.v. aanschaf van uniformen (38e wijziging begroting 1977) 27. Votering aanvullend crediet van 38.000,==' t.b.v. uitbreiding kleed- en wasgelegenheid sportpark aan de Serïngenlaan (34e wijziging begroting 1977) 28. Niet verlenen van financiële medewerking aan Regionaal Cen trum voor Maatschappelijk Welzijn inzake wijzigen en uitbreiden van dorpshuis De Stelle 29. Vaststelling bijdrage ad. 125.000,== t.b.v. realisering accommodatie voor Scouting Steenbergen 30. 1. Intrekking crediet van 260.000,== voor de bouw van een jeugdcentrum te Kruisland 2. Toekenning subsidie aan Vereniging Jeugd- en Jongerenwerk Kruisland (35e wijziging begroting 1977)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 50