Mijne Heren, Het zij mij vergund om U, leden van de Steenbergse gemeenteraad, en met U alle ingezetenen van deze gemeente, bij gelegenheid van de jaarwisse ling, alle goeds toe te wensen voor het pas begonnen jaar 1977. Ik hoop, dat dit jaar voor U persoonlijk, maar ook zakelijk, de vervulling van vele wensen zal brengen en ons als gemeenschap verder zal brengen op de weg naar ons ideaal: goede materiële verzorging, maar daarnaast ook zeker welzijn voor allen. Als raad dezer gemeente hebt U getoond en zult U ook in de toekomst de bereidheid tonen om waar mogelijk, de belangen van de Steenbergenaren goed en degelijk te behartigen. Ik wil U graag voor die inzet en die volle be reidheid daartoe, bedanken. Evengoed wil ik dat doen voor het feit, dat de onderlinge samenwerking tussen Uwe raad en het college van burgemeester en wethouders beslist goed is. Natuurlijk, er valt wel eens een hard woord, we zijn het niet altijd precies helemaal eens, maar over het geheel bezien levert de Steenbergse raad weinig stof voor sensatiez oekersijiaar komt er wel werk uit Uw handen. Ik ben beslist van oordeel, dat de Steenbergse raad ef fectief werkt en het is in het algemeen voor mij een genoegen de voorzit tershamer te hanteren. Het doet me dan ook bijzonder plezier, dat de wetgever thans eindelijk de materiële vergoeding, zoals die door de commissie Merkx in haar rapport "Een goede raad" werd geadviseerd, heeft geregeld, al heeft men daar dan, naar goed hollands gebruik, toch weer wat in gemarchandeerd ten nadele van betrokkenen. Ik doel daarbij op de lagere vaststelling van het onkostenbe- standdeel in de vergoeding, waardoor een groter deel van de vergoeding fis caal belastbaar wordt» Een, ook tastbare, waardering voor het raadslidmaat schap is, naar mijn mening, beslist verantwoord. Doordat de heer de Groen, van de Werk nemerspartij, per 1 mei jl. een gemeentefunctie aanvaardde, moest hij de gemeenteraad verlaten. In zijn plaats trad de heer van Schilt, wonende te Kladde. Zijn toetreding tot de Steen- berse raad onderstreept opnieuw deverbond.enheid.van Kladde met Steenbergen, een verbondenheid, die in het begin van het voorbije jaar door enkele Halster- se raadsleden in twijfel werd getrokken,, Een overigens bijzonder gemoedelijke en plezierige hoorzitting, op buiten-gemeentelijk terrein, liet geen enkele twijfel aan de wens van Kladde om het te laten zoals het was. Met overigens wel als nuttig gevolg een versterkte samenwerking tussen Steenbergen en Halste ren, vooral t.a.v. Kladde. Harder roerde het kerkdorp De Heen. Het wist met enkele duidelijke en doelgerichte acties de Provinciale Staten te halen. Ik wil in dit verband nog eens herhalen wat ik ook bij andere gelegenheden daarover heb gezegd, nl. dat De Heen, evenals trouwens de andere kerkdorpen, mag rekenen-op alle steun van de gemeente, uit de aard der zaak voor zover die verantwoord is. Over deze beperking zullen we in de toekomst misschien wel eens van mening verschillen, maar uitgangspunt, zowel voor het gemeentebestuur als voor de actieve Heense bevolking zal moeten zijn, het welzijn van de Heense gemeenschap» Ik ben ervan overtuigd, dat we samen, ja vooral samen, daar veel aan kunnen doen. Uwe raad kwam het afgelopen jaar 13 maal - bijna steeds voltallig - bijeen, waarvan eenmaal informeel ter bespreking van de Investeringsstaat, Ik heb de indruk, dat de belangstelling van de burgerij voor het raads werk, gezien vooral de bezetting van de politieke tribune, toeneemt. Naar mijn mening wordt dit gestimuleerd door de open manier waarop U werkt en ook door

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 5